Slide background

جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 14
شماره 14 سال چهارم
پاییز 1394
دانلود فایل |

آخرین مقالات منتشر شده

رشد اقتصادی یکی از جذاب‌ترین موضوعات علم اقتصاد است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این مقاله از میان بسیاری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ساختار سنی جمعیت بررسی شده است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در بازۀ زمانی 1354-1391 است. برای انجام دادن این تحقیق، از رویکرد سری زمانی ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثبات می‌کند نسبت وابستگی جمعیت که نشان‌دهندۀ وضعیت ساختار جمعیت است، تأثیر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج تحقیق اثبات می‌کند که متغیرهای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص امید به زندگی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند. در نهایت، عوامل غیرقابل مشاهدۀ برآوردشده به‌مثابۀ شاخصی از تکنولوژی و سایر متغیرهای نهادی موثر بر رشد اقتصادی، نشان از هم‌حرکتی با رشد اقتصادی دارند که این امر نشان‌دهندۀ اهمیت متغیرهای نهادی در رشد اقتصادی کشور است
داریوش حسنوند - یونس نادمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ساختار سنی ، رشد اقتصادی ، رویکرد سری زمانی ساختاری ، ایران
امروزه نظریه و تجربۀ سیاست‌گذاری پولی به سمت الگوی "هدف‌گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک‌های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می‌شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع‌شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته‌های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- ‌توصیفی و تحلیل فقهی به‌دست آمده‌ است نشان می‌دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می‌توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می‌شود. علی‌رغم این مسئله، به‌کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط‌هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می‌شوند؛ کما این‌که عمده ابزارها و شیوه‌های اجرائی استفاده‌شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته‌اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی‌شوند و لازم است از شیوه‌های جایگزین استفاده شود.
حسین میثمی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هدف گذاری تورمی ، سیاست پولی ، بانکداری مرکزی اسلامی ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ، فقه امامیه
دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در عرصۀ اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازۀ دولت در اقتصاد بهره می‌گیرند. ازآنجایی‌که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست‌آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابۀ مهم‌ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازۀ دولت در ایران، با استفاده از داده‌های فصلی طی دورۀ زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه‌ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازۀ دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجۀ قابل‌تأمّل ‌برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازۀ دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازۀ دولت در رژیم یک (دولت بزرگ‌تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است.
حسن حيدري - آرش رفاح کهریز
DOI : 0
کلمات کلیدی : اثرات غیر خطی ، اندازۀ دولت ، مدل تغییر رژیم مارکف گارچ ، درآمد دولت ، ایران
قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می‌دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر‌نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازۀ زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح‌برداری(VAR) و روش هم‌انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می‌شود. همچنین به وسیلۀ آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما‌موتو، روابط علّی بین متغیر‌های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می‌شود. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که هزینه‌های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران‌اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر‌نظامی با درآمد‌های نفتی رابطۀ علّیتی یک طرفه‌ای از سمت درآمد‌های نفتی به سمت هزینه‌های نظامی و غیر‌نظامی وجود دارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌های نظامی و غیر‌نظامی ایران نیز افزایش می‌یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند.
محمد مولایی - الهام تاجعلی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مخارج نظامی ، مخارج غیرنظامی ، رشد اقتصادی ایران ، مدل سولوی تعمیم یافته ، آزمون علیت تودا و یاماموتو
یکی از ضروریات بحث در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در این الگوست. این بررسی نه‌تنها به‌مثابۀ بخشی از محتوای مفروض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی لزوم توسعه فرهنگی کشور و راهکارهای آن، بلکه پیش و بیش از آن به‌مثابۀ مقدمه‌ای نظری و چارچوب ادراکی برای تصور، تفهم و تدوین این الگو به شمار می‌آید. در مقالۀ حاضر نویسندگان به این ضرورت پژوهشی از منظر بررسی پیوند پیشرفت و فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پاسخ داده‌اند. برای انجام دادن این مهم،در این مقاله در ابتدا به تشریح تعامل دو‌جانبه پویای پیشرفت و فرهنگ پرداخته شده است و پس از آن اهمیت و جایگاه فرهنگ در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می‌شود. به باور نویسندگان نادیده گرفتن وابستگی متقابل پیچیده بین فرهنگ و پیشرفت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب عدم جامعیت، یکسونگری، عدم واقع‌بینی و ناکارآمدی این الگو خواهد شد. در بخش پایانی مقاله نیز الگوی پیشرفت فرهنگ‌بنیاد به‌مثابۀ چارچوب مفهومی پیشنهادی نگارندگان برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.
محمدمهدی مظاهـری - مجید کافی
DOI : 0
کلمات کلیدی : الگوی پیشرفت فرهنگ بنیاد ، فرهنگ ، پیشرفت ، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، تعامل دو جانبۀ پویا

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 10 رکورد)