فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر بانویی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه علامه

simap.atu.ac.ir/cv/9693102/
banoui7yahoo.com


استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

 • کارشناسی B.Sc, 1299, اقتصاد, دانشگاه وادیاکالج پوتا
 • دکتری, 1370, اقتصاد, دانشگاه بمبئی

 

کتاب‌های تالیفی

 • بانوئی علی اصغر، نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ( براساس تحلیل ماتریس حسابداری اجتماعی)، تالیف، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1384/01/01
 • پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، کرمی مهدی، آزاد سید ایمان، تحلیل ساختار مسیر تغییرات توزیع درآمد پس از حذف یارانه کالاهای اساسی : مطالعه موردی اقتصاد ایران با استفاده از جدول SAM،، تالیف، پاراگراف، 1388/01/01
 • بانوئی علی اصغر، ماخذ شناسی نیم قرن جدول داده- ستانده و کاربردهای آن در ایران، تالیف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1389/01/01
 • بانوئی علی اصغر، موسوی نیک سید هادی، اسفندیاری مجتبی، ذاکری زهرا، تعاریف و مفاهیم پایه ای، پایه های نظری و روشهای محاسبه جداول متقارن: تجربه جهان و ایران، تالیف، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی پژوهشی، اداره انتشارات و مجله، 1394/01/30
 • بانوئی علی اصغر، کارکرد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از منظر الگوی داده-ستانده، تالیف، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، 1397/09/13
 • بانوئی علی اصغر، جوادی کوروش، مهاجری پریسا، جهانفر نیلوفر، خالقی پگاه، حسینی محمدامین، نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در قالب ماتریس حسابداری اجتماع، تالیف، انتشارات طرح نقد، 1399/09/30
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، ابعاد فضائی روش‌های غیرآماری و ترکیبی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان گیلان، تالیف، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • Prasad Krishna Nadan, Banouei Ali Asqhar, Swaminathan Amulo, Economic Consequences of Non-Optimal Inventory Holdings in India and Iran: An Integrated Linear Programming and Input output Approach., Engineering Costs and Production Economics, -, 19, 1990/11/14
 • Prasad Krishna Nadan, Banouei Ali Asqhar, Swaminathan Amulo, Weather Induced Instability in Agricultural Produce with Respect to Buffer Stocks in India and Iran: An Integrated Optimization and Dyanamic Input Output Model., International Journal of Production Economics, -, 26, 1992/03/11
 • Banouei Ali Asqhar, Development of Iranian Input-Output Tables: Compilation, Use and Prospects, ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH, 5, 3, 1993/11/10
 • Prasad Krishna Nadan, Banouei Ali Asqhar, Achuthan C.V., Parkar R.G., Weather and structural reforms induced instability in agriculture and buffer stocks in India, International Journal of Production Economics, -, 35, 1994/06/15
 • Banouei Ali Asqhar, Jelodari Mamaghani Mohammad, Banouei Jilian, Analysis of Structure of Production and Institutional Income Distribution Since 1970, Global Business Perspectives, 1, 2, 2005/03/15
 • Banouei Ali Asqhar, Jelodari Mamaghani Mohammad, Banouei Jilian, Analysis of Structure of Production and Institutional Income Distribution Since 1970 : The Case of Iran, Global Business Perspectives, 9, 1, 2007/01/16
 • Banouei Ali Asqhar, Hadizonooz Behrooz, Assiaee Mohammad, Montazeri Mohammadreza, Estimation of Regional Relative Size Coefficient in Generating Regional Input-output Coefficients.(in ten Regions of Iran), International Journal of Business and social Science, 2, 16, 2011/09/01
 • Banouei Ali Asqhar, Banouei Jilian, zakeri zahra, Momeni Marziye, Using Input-Output model To Measure National Water Footprint In Iran, Global Business Perspectives, 14, 2, 2015/07/30
 • Banouei Ali Asqhar, Mohajeri Parisa, Banouei Jilian, Ziyaei zahra, tavassoli solaleh, eghtesadi manghotai ziba, sadeghi sahar, new mixed method of CHARM-RAS for Generating Regional Input-Output Tables (RIOTs) of Gilan and Hormozgan Provinces, Arta Vijnana, LIX, 4, 2017/12/03
 • Faridzad Ali, Banouei Ali Asqhar, Banouei Jilian, Golestan Zeinab, Identifying energy-intensive key sectors in Iran: Evidence from decomposed input-output multipliers, Journal of Cleaner Production, 243, 243, 2019/10/09

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Banouei Ali Asqhar, Zandkarimi Behzad, Sectoral Interrelatedness and the Iranian Economy: during Pre and Post Revolutionary Science, Iranian Economic Review, 2, 2, 1996/11/13
 • Banouei Ali Asqhar, Asgari Manouchehr, Baradaran Shoraka Hamid Reza, An Analysis of Structural Change in the Iranian Economy during 1969-1994 with Special Reference to the Foreign Trade Strategies, The International Journal of Humanities, 8, 3, 2001/06/14
 • Asgari Manouchehr, Banouei Ali Asqhar, A Quantitative Analysis of Circular Flow of Iranian Economy Based on Social Accounting Matrix 1996, Iranian Journal of Economic Research, -, 14, 2003/04/23
 • Banouei Ali Asqhar, Banouei Jilian, Structure of Production with Urban-Rural Income Inequalities in the Framework of Structural path Analysis: The Case of Iran, Iranian Economic Review, 10, 14, 2005/10/30
 • Barouni Mohsen, Ghaderi Hossein, Banouei Ali Asqhar, Pharmaceutical Industry and Trade Liberalization Using Computable General Equilibrium Model, Iranian Journal of Publ Health, 41, 12, 2012/12/01
 • Sabzalizad Honarvar Sonia, Jelodari Mamaghani Mohammad, Banouei Ali Asqhar, Sherkat Afsaneh, Mokhtary Asl Shoui Ashkan Mokhtary Asl Shou, Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices, Iranian Journal of Economic Research, 18, 57, 2014/06/23
 • Banouei Ali Asqhar, Sabzalizad Honarvar Sonia, Jelodari Mamaghani Mohammad, sherkat afsaneh, Mokhtary Asl Shouti Ashkan, Measurement of Statistical Errors, Iteration Algorithms and Convergence Speed in Updating Coefficient and Transaction Matrices, Iranian Journal of Economic Research, 18, 57, 2014/08/01
 • Faridzad Ali, Banouei Ali Asqhar, Comparative Analysis of Sectoral Multipliers of Input-Output Model (IOM) and Social Accounting Matrix (SAM), Iranian Journal of Economic Studie, 6, 2, 2018/06/23
 • آریافر عظیم، بانوئی علی اصغر، بخش کشاورزی و نقش آن در فرایند انتقال اقتصاد ایران: تحلیلی بر اساس تکنیک ایستای داده-ستانده، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال اول، -، 1372/10/01
 • بانوئی علی اصغر، کاربرد الگوی پویای داده- ستانده در برنامه ریزی ایران، مجله برنامه و بودجه، -، 4، 1375/05/01
 • بانوئی علی اصغر، ابراهیم زاده علی، تکنیک ماتریس حسابداری جمعیت و کاربردهای آن در برنامه ریزی اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، 1، 5، 1375/06/01
 • بانوئی علی اصغر، ابراهیم زاده علی، بررسی امکان به کارگیری فنون داده-ستانده در برنامه ریزی اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، -، 5، 1375/06/20
 • بانوئی علی اصغر، مقدمه ای بر سیر تکاملی داده- ستانده و کاربردهای آن، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 2، 1375/07/30
 • بانوئی علی اصغر، مروری بر جایگاه جدول داده- ستانده و جنبه های مختلف کاربرد آن در اقتصاد ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 3، 1377/02/01
 • بانوئی علی اصغر، یوسفی محمدقلی، ورمرزیار حسین، بررسی روش شناسی پیوندهای پسین و پیشین و تعیین محتوای واردات بخش های اقتصا، مجله برنامه و بودجه، 1، 33، 1378/01/01
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، محاسبه توان اشتغالزایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف و درآمد خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 8، 1380/05/01
 • بانوئی علی اصغر، نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 9، 1380/10/30
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، بررسی کمی جایگاه صنعت نساجی در اقتصاد ملی و محاسبه توان اشتغالزایی بالقوه آن در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 3، 1380/11/30
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، اهمیت درآمد مختلط وربط آن اهمیت درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغالزایی بخش ها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، مجله برنامه و بودجه، 1، 74، 1381/01/01
 • محمودی مینا، بانوئی علی اصغر، کاربرد الگوی ترکیبی داده- ستانده با جمعیت فعال به منظور برآورد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی، مجله برنامه و بودجه، 1، 79، 1382/01/01
 • بانوئی علی اصغر، محمدپور ملیکا، اکبری مهربانی سارا، تحلیل های اقتصادی و اجتماعی ضرایب فزاینده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، 41-42، 1382/01/01
 • بانوئی علی اصغر، محمودی مینا، بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی در قتصاد ملی در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، -، -، 1382/09/01
 • بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، اندایش یعقوب، علیزاده حسن، محمودی مینا، بررسی کمی تعاملات بخش‌های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 1، 20، 1383/07/01
 • بانوئی علی اصغر، بررسی کمی توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی، پژوهش های اقتصادی ایران، سال 7، 23، 1384/01/01
 • محققی مجتبی، بانوئی علی اصغر، نقش بخش اطلاعات در اقتصاد ایران، با رویکرد جدول داده- ستانده، مجله برنامه و بودجه، 10، 90، 1384/02/01
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، پروین سهیلا، کرمی مهدی، آزاد سید ایمان، بررسی کمی رابطه بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده 28 استان کشور، پژوهش های اقتصادی ایران، 5، 1، 1385/01/01
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده - ستانده منطقه ای: پدیده ای فراموش شده در ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال 8، 27، 1385/04/01
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، نقش و اهمیت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه‌ای: پدیده فراموش‌شده در ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، 8، 27، 1385/04/31
 • بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، محققی مجتبی، شناسایی بخشهای کلیدی بر مبنای رویکردهای سنتی و نوین طرفهای تقاضا و عرضه اقتصاد، پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتم، 1، 1386/01/01
 • بزازان فاطمه، بانوئی علی اصغر، کرمی مهدی، تامل بیشتری در خصوص رابطه بین اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده منطقه ای، مطالعه موردی استان تهران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، 31، 1386/04/01
 • بانوئی علی اصغر، محققی مجتبی، کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات: تجربه ایران و هند، پژوهش های اقتصادی ایران، سال9، 33، 1386/10/01
 • بانوئی علی اصغر، محققی مجتبی، بررسی کمی رابطه بین بلوک انرژی و بلوک اطلاعات: تجربه ایران و هند، پژوهش های اقتصادی ایران، سال نهم، 33، 1386/10/30
 • بانوئی علی اصغر، بزازان فاطمه، پروین سهیلا، کرمی مهدی، آزمون رابطه بین اندازه نسبی مناطق و ضرایب واردات: مطالعه موردی 28 استان کشور، اقتصاد مقداری، سال5، 1، 1387/01/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع در آمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران وبعضی از کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، -، 7، 1387/07/24
 • بانوئی علی اصغر، پروین سهیلا، تحلیل های سیاسی آثار حذف یارانه کالاهای اساسی بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، اقتصاد مقداری، دوره 5، 4، 1387/10/01
 • بانوئی علی اصغر، محققی مجتبی، سنجش بخشهای اطلاعات اولیه در اقتصاد ایران: اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای آن، پژوهش های اقتصادی ایران، 8، 4، 1387/10/01
 • بزازان فاطمه، بانوئی علی اصغر، کرمی مهدی، تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده-ستانده دو منطقه ای- مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی، پژوهش های اقتصادی ایران، سال13، 39، 1388/04/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، محققی مجتبی، تحلیل های ساختاری بخش چهارم در اقتصاد ایران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، سال9، 3، 1388/07/30
 • جلوداری ممقانی محمد، بانوئی علی اصغر، به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی، پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 41، 1388/10/01
 • بانوئی علی اصغر، به کارگیری روش بردار ویژه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین بخش های اقتصادی، پژوهش های اقتصادی ایران، 1، 1، 1388/10/01
 • بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، آزاد سید ایمان، بکارگیری روش بردار مشخصه در سنجش پیوندهای پسین و پیشین، پژوهش های اقتصادی ایران، -، 41، 1388/10/30
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرائب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 1، 7، 1389/01/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، تحلیل های ضرایب فزاینده رشد و توزیع درآمد در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی: مورد ایران و کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 1، 7، 1389/04/01
 • دهقان شورکند حسین، تکیه مهدی، بانوئی علی اصغر، سنجش اهمیت بخش‌ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی، سیاست گذاری اقتصادی، سال دوم، 4، 1389/10/01
 • پرمه زورار، ملکی بهنام، بانوئی علی اصغر، اندایش یعقوب، کرمی مهدی، برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات، پژوهشنامه بازرگانی، 1، 58، 1390/01/01
 • بانوئی علی اصغر، سنجش اهمیت بخش ها با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی بخشهای اطلاعات اولیه در اقتصاد ایران: اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای آن، سیاست گذاری اقتصادی، 1، 1، 1390/04/01
 • فریدزاد علی، پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)، پژوهش های اقتصادی ایران، سال شانزدهم، 47، 1390/06/31
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، نایب سعید، طرح پژوهشی آینده اقتصاد ایران، فرهنگستان علوم، 0، 0، 1390/08/08
 • ناظم بکائی محسن، بانوئی علی اصغر، تحلیلی بر مبنای رشد و تغییرهای ساختار اقتصاد کشور با استفاده از جدول داده-ستانده 1385-1365، جستارهای اقتصادی ایران، 8، 16، 1390/10/01
 • کرمی آیت اله، اسماعیلی عبدالکریم، نجفی بهاالدین، بانوئی علی اصغر، آثار رفاهی سیاستهای اصلاح یارانه غذا در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 6، 2، 1391/01/01
 • بانوئی علی اصغر، موسوی نیک سید هادی، اسفندیاری کلوکن مجتبی، وفایی یگانه رضا، ذاکری زهرا، کرمی مهدی، ارزیابی روش های محاسبه جداول متقارن داده-ستانده با تاکید بر برداشتهای مختلف از فرض تکنولوژی در ایران، مجلس و راهبرد، 19، 72، 1391/01/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ذاکری زهرا، کرمی مهدی، سنجش آثار و تبعات کاهش تولید بخش کشاورزی بر اقتصاد در چارچوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه محور، سیاست گذاری اقتصادی، 4، 7، 1391/02/19
 • بانوئی علی اصغر، بررسی کاهش تولید بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش‌ها در قالب الگوهای مختلط با تأکید بر شرایط ویژه و شرایط متعارف، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1، 79، 1391/07/01
 • بانوئی علی اصغر، ارزیابی شقوق مختلف نحوه منظور کردن واردات و روش های تفکیک آن با تاکید بر جدول متقارن سال 1380، سیاست گذاری اقتصادی، 4، 8، 1391/10/01
 • قاسمی عبدالرسول، بانوئی علی اصغر، آقائی فاطمه، کاربرد تلفیقی مدل های داده - ستانده و شبکه ی عصبی در پیش بینی تولید کل و تقاضای نهایی، تحقیقات اقتصادی، 47، 4، 1391/10/01
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 3، 10، 1391/11/01
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮآورده اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، -، 10، 1391/11/11
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی مختلط ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال سوم، 10، 1391/12/30
 • پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، عباسیان نیگجه ساناز، شناسایی رشد بخش های اقتصادی در کاهش فقر با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت SAM، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 3، 10، 1392/02/11
 • پروین سهیلا، بانوئی علی اصغر، عباسیان نیگجه ساناز، شناسایی رشد بخشهای اقتصادی در کاهش فقر، با استفاده از رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 3، 10، 1392/02/11
 • پاشا زانوس پگاه، بانوئی علی اصغر، بهرامی جاوید، تحلیل های سیاستی نقش واردات در سنحش اهمیت بخش های اقتصادی ایران، پژوهشنامه بازرگانی، 0، 67، 1392/04/01
 • ولی نژاد ترکمانی رضا، بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، ارزیابی پپوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه(مطالعه موردی استان تهران)، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، سال سیزدهم، شماره دوم، 1392/04/01
 • ولی نژاد ترکمانی رضا، بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، ارزیابی پیوندهای بین بخشی با استفاده از روش بردار ویژه: مطالعه موردی استان تهران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 13، 2، 1392/05/30
 • بانوئی علی اصغر، وفایی یگانه رضا، موسوی نیک سید هادی، آقانصیری مریم، تأثیرگذاری بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد خانوارها با رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، مجلس و راهبرد، سال بیستم، 74، 1392/05/31
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، عزیزمحمدی سیمین، سنجش ردپای بوم شناختی زمین در بخش های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده، سیاست گذاری اقتصادی، 1، 1، 1392/09/11
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، شاکری حسین آباد عباس، عسگری منوچهر، برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده- ستانده و اثر آن بر راهبرد سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز، مجلس و راهبرد، سال 20، 76، 1392/11/01
 • بانوئی علی اصغر، ویسی عفت، بررسی جایگاه بخش صنایع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با رویکرد داده-ستانده، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 22، 85، 1393/01/30
 • مشفق زهرا، رمضان زاده گلروز، شرکت افسانه، سلیمانی محدثه، بانوئی علی اصغر، ارزیابی روش‌های RAS و RAS تعدیل شده در بهنگام سازی ضرایب داده- ستانده اقتصاد ایران با تأکید بر شقوق مختلف آمارهای برونزای فصلنامه پژوهشهای اقتصاد ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، سال 19، 58، 1393/02/01
 • علی اصغرپور موزیرجی حسین، مومنی فرشاد، بانوئی علی اصغر، تحول بخش خدمات درمسیرتوسعه یافتگی، سیاست گذاری اقتصادی، 6، 11، 1393/06/01
 • بانوئی علی اصغر، کمال الهام، سنجش محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسید کربن در صادرات و واردات ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، دوم، 3، 1393/06/10
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/07/01
 • علی اصغرپور موزیرجی حسین، مومنی فرشاد، بانوئی علی اصغر، تحول بخش خدمات در مسیر توسعه‌یافتگی: مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی، سیاست گذاری اقتصادی، 6، 11، 1393/08/01
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/09/10
 • فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آماده حمید، تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) عرضه‌محور، مجلس و راهبرد، 21، 79، 1393/10/01
 • بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، آزاد سید ایمان، به کارگیری پیوندهای نسل اول،دوم و سوم در سنجش خدمات توزیعی : تجربه ایران و بعضی کشورهای منتخب، اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1، 1، 1393/11/01
 • شرکت افسانه، جلوداری ممقانی محمد، بانوئی علی اصغر، مختاری اصل شوطی اشکان، ارزیابی روشهای RAS متعارف، RAS تعدیل شده، RAS تعمیم یافته و RAS تعمیم یافته تعدیل شده در بهنگام سازی درایه های منفی و مثبت جدول داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، 56، 1394/02/15
 • جلوداری ممقانی محمد، بانوئی علی اصغر، ارزیابی روش‌های RAS متعارف و RAS تعمیم یافته در بهنگام سازی درایه‌های منفی و مثبت جدول داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، شماره 56، 1394/03/20
 • قهرمانی فرشته، سحابی بهرام، بانوئی علی اصغر، سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی در چارپوب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 24، 94، 1394/04/06
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، جلوداری ممقانی محمد، شاکری حسین آباد عباس، عسگری منوچهر، به کار گیری الگوریتم ریاضی آلمن در حذف عناصر منفی جدول متقارن داده- ستانده با فرض تکنولوژی کالا، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 15، 2، 1394/04/31
 • میرزایی حجت الله، بانوئی علی اصغر، بررسی تاثیر دانش بر رشد اقتصادی استان های ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، 58، 1394/08/13
 • بانوئی علی اصغر، ذبیحی زهرا، مهاجری پریسا، تبریزی الهام، محاسبه اریبِ ضرایب فزاینده تصادفی تولید از منظر تدوین‌کنندگان و تاٌثیر اندازه حجم نمونه بر آن، پژوهشنامه اقتصادی، سال 15، 59، 1394/10/16
 • بانوئی علی اصغر، الماسی کوپایی بهزاد، جهانی آزیتا، عامری مهری، لعلی مهیا، سعادتمند سعیده، بررسی ماهیت و کارکرد قیمت‌ها در چرخه‌های مرئی و غیرمرئی تولید محصولات در جداول پولی و فیزیکی، پژوهش های اقتصادی ایران، 21، 68، 1395/08/01
 • قاسمی عبدالرسول، بانوئی علی اصغر، روزبهانی نیره، ارزیابی آسیب پذیری بخش کلیدی در شرایط ریسک غیرعملیاتی، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، تحقیقات اقتصادی، 51، 3، 1395/08/10
 • عرب مازار یزدی علی، بانوئی علی اصغر، اکبری نگار، محاسبه لایه پنهان مبادلات بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال 16، 62، 1395/08/17
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، فراست زهره، مومنی لیلا، سنجش وابستگی بخش‌های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده-ستانده تک‌منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان مازندران، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 4، 12، 1395/09/30
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، کلهری فاطمه، عبدالمحمدی زهرا، ذبیحی زهرا، محمدکریمی سحر، مستعلی پارسا مریم، روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری، مطالعه موردی استان گیلان، اقتصاد و توسعه منطقه ای، 24، 13، 1396/03/31
 • اقتصادی منقوطای زیبا، بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، بررسی قابلیت پیش‌بینی تولیدکل و بخشی در الگوهای داده-ستانده با تأکید بر بخش‌های بلوغ‌یافته، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 4، 11، 1396/06/29
 • عبدالمحمدی زهرا، بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، سنجش اعتبار آماری روشهای CB و CHARM در محاسبه جداول داده ستانده منطقهای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 6، 22، 1396/06/29
 • مهاجری پریسا، ذبیحی زهرا، بانوئی علی اصغر، تبریزی الهام، تأثیر انتخاب فروض مختلف تکنولوژی در محاسبه ی جداول متقارن داده- ستانده بر اریب ضرایب فزاینده ی تصادفی تولید، سیاست گذاری اقتصادی، 9، 17، 1396/06/29
 • بانوئی علی اصغر، مهاجری پریسا، صادقی نرگس، شرکت افسانه، یک روش ترکیبی جدید FLQ-RAS برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی استان گیلان، پژوهش های اقتصادی ایران، 22، 72، 1396/06/29
 • جهانفر نیلوفر، طائی حسن، بانوئی علی اصغر، به کارگیری روش اصلاح شده "حذف فرضی" در ایجاد اشتغال بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 5، 3، 1396/08/01
 • مومنی فرشاد، دشتبانی سارا، بانوئی علی اصغر، اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی-اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6، 4، 1396/10/01
 • شارعی اله، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، محاسبه کشش شدت انتشار دی‌اکسیدکربن صنایع انرژی‌بر ایران با رویکرد شناسایی ضرایب مهم داده-ستانده، مدلسازی اقتصادی، سال دوازدهم، 41، 1397/01/01
 • کریمی سکر آباد مریم، مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن بر اعتبار آماری جدول داده-ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 7، 26، 1397/04/02
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، فراست زهره، مومنی لیلا، سنجش واردات بخشهای اقتصادی در ایران از منظر مبدأ، مقصد و سیاستی در دوره 1390-1380، پژوهشنامه بازرگانی، 22، 87، 1397/04/02
 • بانوئی علی اصغر، پروین سهیلا، آثار و تبعات اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر رفاه دهک‌های پایین درآمدی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، هفتم، 3، 1397/08/01
 • جهانگرد اسفندیار، بانوئی علی اصغر، برخورداری سجاد، آماده حمید، دودابی نژاد امیر، مقایسه آثار اقتصادی به کارگیری مالیات برانتشار کربن و مالیات بر قیمت انرژی در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 8، 30، 1398/03/27
 • بانوئی علی اصغر، شرکت افسانه، فهیمی بهاره، رابطه بین جدول داده-ستانده چندمنطقه ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، هفتم، اول، 1398/03/29
 • بانوئی علی اصغر، شرکت افسانه، فهیمی بهاره، رابطه بین جدول داده-ستانده چند منطقه‌ای و اقتصاد فضا در نظریه جدید جغرافیای اقتصادی (NEG)، سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، 7، 1، 1398/06/31
 • دودابی نژاد امیر، جهانگرد اسفندیار، بانوئی علی اصغر، فریدزاد علی، برخورداری سجاد، آماده حمید، مزیت مضاعف با اعمال مالیات بر کربن در اقتصاد ایران: مدل تعادل عمومی محاسبه شده، پژوهش‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 5، 16، 1398/07/01
 • بانوئی علی اصغر، شرکت افسانه، به‌کارگیری روش ترکیبی FLQ-RAS در محاسبه جدول داده- ستانده چندمنطقه‌ای در ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، 81، 24، 1398/10/01
 • بانوئی علی اصغر، ضیایی زهرا، مهاجری پریسا، تحلیل کمی ابعاد فضایی بخش های اقتصاد منطقه ای با استفاده از روش ترکیبی EFLQ-RAS، مطالعه موردی استان گیلان، برنامه ریزی منطقه ای، نهم، 36، 1398/10/30
 • کاکائی جمال، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، مومنی فرشاد، سنجش بوم شناختی انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده، پژوهشنامه اقتصادی، 19، 73، 1398/12/10
 • مهاجری پریسا، بانوئی علی اصغر، میرزائی تشنیزی حجت اله، جهانفر نیلوفر، سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران، مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 9، 33، 1399/01/31
 • بانوئی علی اصغر، یوسفی محمدقلی، آماده حمید، شاکری حسین آباد عباس، سنجش آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی SAM، سیاست گذاری اقتصادی
 • بیسادی زینب، فریدزاد علی، بانوئی علی اصغر، تجزیه شدت انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با تاکید بر دو اثر مقیاس و الگوی مصرف، اقتصاد و الگوسازی
 • فریدزاد علی، نوروزی سحر، بانوئی علی اصغر، سنجش اثربازگشتی مصرف حامل‌های انرژی در سطح بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد داده – ستانده، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

 

 

همایش‌های بین المللی

 • Banouei Ali Asqhar, Asgari Manouchehr, Baradaran Shoraka Hamid Reza, 13th International Conference on Input-Output Techniques, article abstraction, complete article, An Analysis of the Structural Changes in The Iranian Economy During 1969-1994 With Special Reference To the Foreign Trade Strategies, 2000/08/21, 2000/08/25
 • Banouei Ali Asqhar, 15th International Conference Input- Output Techniques, complete article, Analysis of Structure of Production and Institutional Income Distribu tion since 1970: The Case of Iran, 2005/06/27, 2005/07/01
 • bazzazan fatemeh, Alavinasab Monir, Banouei Ali Asqhar, 15th International Conference Input- Output Techniques, article abstraction, complete article, Constructing Regional Input- Output Table and Its Applications:the case of Yazd Province, 2007/06/27, 2007/07/01
 • bazzazan fatemeh, Banouei Ali Asqhar, karami mahdi, 16th international conference on input- output techniques, article abstraction, brief article, Generating Regional Coefficient without Survey Based RIOT: The case of Tehran Province, 2007/07/02, 2007/07/06
 • Banouei Ali Asqhar, Jelodari Mamaghani Mohammad, Swaminathan Uma, Banouei Jilian, mohagheghi mojtaba, 16th International Input - Output Conference, article abstraction, brief article, Analysis of Information and Energy Segments of the Iranian and Indian Economies, 2007/07/02, 2007/07/06
 • Banouei Ali Asqhar, International Input - Output Meeting Managing the Environment Seville, brief article, Structural Analysis of Tehran Province Based on Interregional IO model, 2008/07/09, 2008/07/11
 • Parvin Soheila, Banouei Ali Asqhar, 17th International Input-output Conference Brazil, article abstraction, complete article, Assessing the Susceptibility of Elimination in Energy Subsides on the living Standard of Households in Iran, 2009/07/13, 2009/07/17
 • Banouei Ali Asqhar, Azad seyyed Iman, Banouei Jilian, the 17th International Input-output Conference Brazil, article abstraction, complete article, Analysis of Growth and Income Multipliers Based on SAM Model: The Case of Iran , India ,Malaysia and Indonesia, 2009/07/13, 2009/07/17
 • Azad seyyed Iman, Banouei Ali Asqhar, Moradkhani Narges, 18th International Input-output Conference, article abstraction, complete article, Quantitative Analysis of Services and Sub-Service Sectors in the Iranian Economy, 2010/06/20, 2010/06/25
 • Banouei Ali Asqhar, karami mahdi, Azad seyyed Iman, Banouei Jilian, 18th International Input-output Conference, article abstraction, complete article, Assessing The Impact of Potential Sudden Reduction of the Supply of Petroleum on the Different Sectors of the Iranian Economy, 2010/06/20, 2010/06/25
 • Banouei Ali Asqhar, Mohajeri Parisa, kavoosi sharareh, Sadeghi Narges, 24th international input-output conferance & 6th edition of the international school of I-O analysis, article abstraction, complete article, assessing the accuracies of the sectoral multipliers using the FLQ and CHARM method: case study of gilan province, 2016/07/04, 2016/07/08
 • Banouei Ali Asqhar, Mohajeri Parisa, Ziyaei zahra, tavassoli solaleh, eghtesadi manghotai ziba, sadeghi sahar, 19th national conferance of input-output research association of india, announcer, New Mixed Method of CHARM-RAS for Generating Regional Input-Output Tables (RIOTs) of Gilan and Hormozgan Provinces, Iran, 2017/01/11, 2017/01/12
 • Mohajeri Parisa, Banouei Ali Asqhar, ferasat zohre, hasan shahi hanieh, international conference on economic planning, sustainable and balanced regional, article abstraction, complete article, Measuring the degree of dependence of economic sectors on import from origin, destination and political point of view using one-regional data table of Kurdistan province, 2017/05/03, 2017/05/04
 • Banouei Ali Asqhar, 18th international input- output conference Sydney Australia, complete article, Assessing the Impact of Potential Sudden Reduction of the Supply of Petroleum on the Different Sectors of the Iranian Economy, 2010/01/01
 • Banouei Ali Asqhar, 18th international input- output conference Sydney Australia, complete article, Quantitative Analysis of Services & Sub-Sectors in the Iranian Economy, 2010/01/01
 • واقف آیدا، بانوئی علی اصغر، عرب مازار یزدی علی، هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مقاله کامل چاپ شده، شناسایی بخش‌های پیشرو بر اساس ارزش افزوده‌ی غیرمستقیم، 1396/06/23، 1396/06/23