فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 471
تعداد پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش 362

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 226
تعداد مشاهده مقاله 19155
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24133
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
درصد پذیرش 9 %