فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 364
تعداد پذیرش 34
تعداد عدم پذیرش 242

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 214
تعداد مشاهده مقاله 11076
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14682
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 44 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
درصد پذیرش 9 %