فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 538
تعداد پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش 393

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 238
تعداد مشاهده مقاله 23338
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29777
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
درصد پذیرش 10 %