فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن رضایی میرقائد

اقتصاد دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

rezaee.ir
inforezaee.ir


دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام