اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

زهرا افشاری

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

z.afsharialzahra.ac.ir
0000-0001-8787-6977

علی اصغر بانویی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه علامه

banoui7yahoo.com

صادق بختیاری

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

جمشید پژویان

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

j_pajooyanatyahoo.com

عادل پیغامی

اقتصاد دانشیار دانشگاه امام صادق

paighmiisu.ac.ir

مسعود درخشان

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی

derakhshanatatu.ac.ir

مهدی صادقی شاهدانی

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق

shahdaniyahoo.com

محمدعلی فلاحی

اقتصاد استاد دانشگاه فردوسی مشهد

falahium.ac.ir
0000-0001-7442-4269

اکبر کمیجانی

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

komijaniut.ac.ir
0000-0003-0663-0217

محمدعلی متفکر آزاد

اقتصاد استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

motafakkertabrizu.ac.ir
0000-0002-1829-230X

محسن مهرآرا

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

mmehraraut.ac.ir

محمدباقر نوبخت

اقتصاد استاد پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

nobakhtcsr.ir

محمد نوفرستی

اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

m-noferestisbu.ac.ir
0000-0002-3115-8869