فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

محمد نوفرستی

اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375011
m-noferestisbu.ac.ir
0000-0002-3115-8869


دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی (1379)

کارشناسی ارشد اقتصاد مقداری دانشگاه بریستول انگلستان (1980)

PG Diploma اقتصاد و اقتصاد سنجی دانشگاه سات همپتون انگلستان (1979)

دیپلما در آمار اقتصادی و اجتماعی دانشگاه اکستر انگلستان (1978)

 

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات
1. M. A., M. Fadaeinejad, M. Noferesti, "The impact of leverage on firm investment evidence from Tehran stock exchange" , Journal of Money and Economy, Vol.8, pp.59-73, 2013.
2. ر. عباسقلی نژاد اسبقی, م. نوفرستی, "تحلیل قدرت اعتبار دهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاک های مالی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" , مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, نسخه 7, صفحات:183-213, 1397.
3. م. نوفرستی, ر. عباسقلی نژاد اسبقی, "اصطکاک های مالی و میزان اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی" , اقتصاد و الگوسازی, نسخه 7, صفحات:183-213, 1397.
4. م. نوفرستی, م. عبدالهی , "ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش های مختلف اقتصادی تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" , پژوهش های رشد و توسعه پایدار, نسخه 18, صفحات:107-125, 1397.
5. م. نوفرستی, و. ورهرامی, س. دشتبان فاروجی, "بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه دولت" , تحقیقات اقتصادی, نسخه 3, صفحات:725-753, 1397.
6. م. نوفرستی, و. ورهرامی, س. دشتبان فاروجی, "ساختار سنی جمعیت بر روی مخارج مصرفی دولت و پیشبینی تحولات آن به روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , پژوهش های رشد و توسعه پایدار, نسخه 18, صفحات:103-123, 1397.
7. س. نقدی, غ. اسدی, م. نوفرستی, ع. فضل زاده, "مدل سازی و پیش بینی شاخض های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران" , پژوهش های تجربی حسابداری, نسخه 7, صفحات:165-190, 1396.
8. ا. حمیدی, م. نوفرستی, و. ورهرامی, "بررسی رابطه میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا" , اقتصاد پولی مالی, صفحات:150-175, 1396.
9. م. نوفرستی, س. جواهردهی, "الگوئی برای نمایش چشم اندازی از تراز تجاری کشور به روش رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , اقتصاد مالی, نسخه 11, صفحات:101-123, 1396.
10. م. نوفرستی, س. جواهردهی, م. عبدالهی , "اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر اجزای تقاضای پول در اقتصاد ایران" , اقتصاد و الگوسازی, نسخه 8, صفحات:123-141, 1396.
11. م. نوفرستی, س. دشتبان فاروجی, "بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت و پیش بینی تحولات آن به روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)" , مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, نسخه 6, صفحات:59-75, 1396.
12. م. نوفرستی, و. ورهرامی, س. جواهردهی, "تحولات فصلی و تعدیل پیش بینی سالانه صادرات غیرنفتی رهیافت رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , اقتصاد و الگوسازی, صفحات:67-88, 1396.
13. س. عظیمی, م. نوفرستی, "بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری پویا" , پژوهش های رشد و توسعه پایدار, نسخه 15, صفحات:137-156, 1394.
14. م. فدایی نژاد, م. نوفرستی, م. اقبال نیا, "بررسی اثر جریان های نقدی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها" , تحقیقات حسابداری و حسابرسی, صفحات:4-23, 1393.
15. م. نوفرستی, ز. نوروزی, "پیامد تغییر واحد پول ملی آیا حذف چند صفر از ریال تورم زاست" , نظریه های نوین اقتصادی, صفحات:149-168, 1392.
16. م. نوفرستی, م. بیات, "پیش بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, صفحات:1-25, 1392.
17. ف. اسماعیلی, س. صدر, م. نوفرستی, "تقاضای پول در یک اقتصاد غیر ربوی" , تحقیقات اقتصادی, نسخه 47, صفحات:129-151, 1391.
18. م. فدایی نژاد, م. نوفرستی, س. شالباف یزدی, "بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران" , چشم انداز مدیریت مالی, نسخه 2, صفحات:29-52, 1391.
19. م. نوفرستی, "بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغییرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، ( مشترک با مهدی جلولی)" , نسخه 47, 1391.
20. م. نوفرستی, ز. نوروزی, "واکنش سرمایه گذاری بخش خصوصی به هزینه استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, صفحات:0-0, 1391.
21. م. بازاری اردستانی, م. نوفرستی, "اثر تغییر ساختار سنی جمعیت و تورم در اقتصاد ایران" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1390.
22. م. نوفرستی, "تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران" , پژوهشهای اقتصادی(پژوهشهای رشد و توسعه پایدار) - دانشگاه تربیت مدرس, صفحات:15-35, 1390.
23. م. نوفرستی, ر. موسوی, "برآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتا شدید در تهران و تاثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1390.
24. م. نوفرستی, ز. سلیمانیان, "بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرآیند تولید زیربخش های 23 گانه صنعت رویکرد پانل سیستمی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1390.
25. م. نوفرستی, ر. موسوی, "رآورد خسارت های مالی و جانی یک زلزله نسبتا شدید در تهران و ت ثیر آن بر سطح تولید و رشد اقتصادی" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1389.
26. م. نوفرستی, ز. نوروزی, "تراز پرداخت ها به عنوان یک پدیده پولی تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, نسخه 1, 1389.
27. م. نوفرستی, م. جلولی, "بررسی اثر حذف یارانه کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری" , فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و الگوسازی, 1389.
28. ع. جهانخانی, م. نوفرستی, ف. قراگوزلو, "بررسی اطمینان بیش از انداز سرمایه گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران" , چشم انداز مدیریت, نسخه 8, صفحات:105-123, 1388.
29. ع. عرب مازار, م. نوفرستی, "یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای ایران" , پژوهش های اقتصادی ایران, 1373.
30. م. نوفرستی, ع. عرب مازار, "یک الگوی اقتصاد سنجی کلان برای اقتصاد ایران" , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, نسخه 2, صفحات:5-39, 1373.