دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، مهر 1401 
شناسایی و تحلیل ریسک‌های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 137-172

10.22034/es.2023.366828.1628

محمد جواد صابری؛ محمد مبین شفیعی ناطق؛ محمد توحیدی؛ محمد امین رشیدی