اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

تبدیل شدن به مرجع علمی برای ترویج علم اقتصاد، برای تشکیل جامعه ای با سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی مطلوب.

 

اهداف:

هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی، بسترسازی پژوهشی در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.

زیر اهداف:

 • دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه
 • دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و...

 

محورهای مقالات:

 • طراحی و تبیین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
 • رفاه اقتصادی همراه با برقراری عدالت
 • اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
 • راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44
 • مباحث حاکمیتی در حوزه اقتصادی (فرا قوه‌ای)
 • بررسی جایگاه نهادی بانک مرکزی در نظام پولی ایران، اصلاحات پولی و مقرراتی
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ارائه راهبردهای مناسب
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر سیاست‌های بخشی و ارائه راهبردهای مناسب
 • نقش دولت در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
 • نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
 • استفاده بهینه از درآمدهای نفتی (صندوق توسعه ملی) در تأمین رشد پایدار اقتصادی