راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 1. مقاله باید محتوایی علمی – پژوهشی داشته باشد. گفتنی است از‌آنجا که مهم‌ترین معیار علمی ـ پژوهشی از نظر این فصلنامه بدیع بودن و استفاده از متدولوژی صحیح است، مقالاتی پذیرفته خواهند شد که به‌گونه‌ای نسبت به مطالب موجود نوآوری و یافته‌های جدید علمی داشته باشند. این نوآوری می‌تواند در زمینۀ تولید و ارائه داده‌های جدید، تحلیل مبتکرانه یا ارائه مفاهیم و یافته‌های نظری تازه یا کاربرد روش‌های متفاوت در زمینه علم اقتصاد باشد. مقاله‌هایی که صرفاً مروری بر یافته‌ها و نوشته‌های دیگران است، در این فصلنامه پذیرفته نخواهد شد.
 2. اولویت فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اقتصادی مقالات برگرفته از طرح‌های پژوهشی و رسالة دکتری است.
 3. هر مقاله باید با طرح پرسشی تازه در مورد یکی از موضوعات مربوط به مسائل راهبردی اقتصاد، آغاز شود. نوآوری پرسش مطرح اهمیت ویژه‌ای دارد و پرسش‌های تبیینی که رابطۀ بین پدیده‌ها یا مفاهیم را بررسی می‌کنند، بر پرسش‌های توصیفی محض که تنها درصدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند ارجحیت دارند.
 4. هر مقاله باید با استناد بر منابع معتبر داخلی و خارجی نگاشته شود. تعدد منابع معتبر و درجۀ اول به‌ویژه منابع خارجی بر ارزش مقاله خواهد افزود. نویسنده باید در مقاله‌های پژوهشی که خود به تولید داده پرداخته است، با مشخص کردن روش تحقیق، اعتبار داده‌های خود را نشان دهد.
 5. ساختار کلی مقالات: عنوان مقاله؛ چکیده؛  کلیدواژه‌ها؛ طبقه بندی jel، مقدمه؛ بیان مسئله و پرسش تحقیق/ پیشینه تحقیق؛ بدنه اصلی مقاله؛ نتایج ارائه خروجی ‌مدل‌ها، محاسبات و...؛ نتیجه‌گیری (پیشنهاد)؛ فهرست منابع؛ پیوست‌ها؛ عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی و طبقه بندی jel به زبان انگلیسی.
 6. حجم مقاله از 20 صفحه (8000 کلمه) بیشتر نباشد.
 7. اندازه چکیده متناسب با حجم مقاله بین ۱۵۰ تا 250 کلمه و کلیدواژه‌ها یا عبارات کلیدی بین 5 تا 7 کلمه باشد.
 8. لغات و اصطلاحات علمی و نام اشخاص فقط نخستین باری که در متن به کار می‌روند، داخل گیومه قرار داده شوند و معادل انگلیسی آن‌ها به‌صورت پا‌نویس درج گردد. (نکته مهم: در عنوان‌ها و چکیده به‌هیچ‌وجه پاورقی نمی‌آید)
 9. استفاده از کلیه مطالب برگرفته‌ از منابع دیگر تنها با ذکر منبع مجاز است. روش ارجاع‌دهی APAاست [نقل قول مستقیم داخل گیومه «...» و بلافاصله پس از جمله منقول، نام نویسنده، سال انتشار اثر و شماره صفحه در پرانتز ذکر می‌شود؛ (عظیمی، 1371، ص‌ص 26-25) و در صورت استفاده از منبع خارجی (Krugman, 2006, PP 135-136). در ارجاع غیرمستقیم آوردن گیومه و ذکر شماره صفحه لازم نیست (عظیمی،1371) و (Krugman, 2006)].
 10. الگوی کلی برای ذکر منابع آخر مقاله:
  • نیلی، مسعود. 1376. اقتصاد ایران، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه.
  • پوراحمدی، حسین. 1390. امکان‌سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز بر همگرایی و ارتقای امنیت کشورهای صادرکننده گاز. فصلنامه روابط خارجی. ۳ (۴)، ص‌ص 7-52.
  • Hinkle, L. and P. Montiel (1999). Exchange Rate Misalignment: Concepts and Measurement for Developing Countries, Oxford University Press. New York.
  • Zhang, Z. 2001. “Real Exchange Rate Misalignment in China: An Empirical Investigation”, Journal of Comparative Economics, 29, pp. 88-94.
 11.  در نگارش متن مقاله توجه به نکات زیر الزامی است:
  • توجه به انسجام متن و پاراگراف‌بندی؛
  • رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛
  • شماره‌گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛
  • شماره‌گذاری دقیق روابط و فرمول‌ها؛
  • ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پایین شکل‌ها و نمودارها؛
  •  شماره‌گذاری جداول و شکل‌ها و نمودارها به‌طور جداگانه و ارجاع دهی به هر جدول یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛
  • پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع و لزوم بازطراحی آن‌ها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آن‌ها.
  •  
 12. برای عنوان طبقه بندی jel با توضیحات کامل کد باید ذکر شود برای مثال:
 • JEL classification:

  • C45 Neural Networks and Related Topics
  • C81 Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data Access
  • J62 Job, Occupational, and Intergenerational Mobility; Promotion
 1. اسامی نویسندگان به شکل زیر نوشته شود:
 • عضو هیئت علمی: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، گروه دانشگاهی، دانشگاه، شهر، کشور
 • دانشجو: نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه، شهر، کشور

 

گفتنی است با توجه به اینکه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه مشورتی برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولین ارشد نظام را دارد؛ لذا نویسندگان محترم متعهد می‌گردند در صورت پذیرفته شدن مقاله علمی- پژوهشی خود، در صورت تشخیص فصلنامه یک گزارش سیاستی مستخرج از مقاله یا موضوع مرتبط با عنوان مقاله و فرمت نگارش مشخص ارائه کنند. چاپ نهایی چنین مقالاتی منوط به ارائه گزارش سیاستی خواهد بود.

علاوه بر مقالات علمی-پژوهشی، مقالات و گزارشات سیاستی قابل پذیرش می‌باشند که نویسندگان می‌توانند حین بارگزاری مقاله نوع آن را انتخاب و بارگزاری کنند.

 

این فصلنامه پیرو تفاهم نامه با سامانه سمیم نور جهت جلوگیری از سرقت علمی مشابهت یابی انجام میدهد.

 

 

با استفاده از لینک های زیر میتوانید از فرایند آگاه شوید: