دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تیر 1401 
برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز

صفحه 103-144

10.22034/es.2022.144755

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبایی‌نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی