تاثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی: شواهدی از اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با ریسک­های مختلف اقتصادی، مالی و سیاسی مواجه بوده است. از این‌رو مطالعات متعددی اثر این ریسک­ها را بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی کرده­اند، اما مطالعه جامع و کاملی در زمینه اثرگذاری بی‌ثباتی‌ها بر رشد اقتصادی صورت نگرفته است؛ بنابراین این پژوهش تلاش دارد اثر ریسک‌های مالی، اقتصادی و سیاسی را بر رشد اقتصادی ایران بررسی نماید. بدین‌منظور از شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب رویکرد خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیع‌شده (ARDL) برای دوره 1398-1368 استفاده‌ شده است. نتایج تخمین بلندمدت متغیرها نشان داده است که دو شاخص ریسک اقتصادی و ریسک مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی در ایران داشته­اند. از بین این دو شاخص نیز اثرگذاری منفی شاخص ریسک مالی بیشتر از ریسک اقتصادی بوده است. براین‌اساس پیشنهاد می­شود تا سیاست­ها و اقدام‌های مناسبی برای کاهش ریسک­های مالی و اقتصادی در اقتصاد ایران صورت گیرد. اتخاذ سیاست­های پایدار مالی و پولی و عدم اتخاذ تصمیم­های ناگهانی و بدون بررسی و مطالعه جامع در اقتصاد می­تواند سهم به‌سزایی در کاهش ریسک­های مالی و اقتصادی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آقایی، مجید؛ کوهبر، محمدامین و احمدی­نژاد، حسین (1397). ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، 9(2)، 29-64.
اصغرپور، حسین؛ احمدیان، کسری و منیعی، امید (1392). اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی KAPARCH. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(86)، 175-194.
 انصاری سامانی، حبیب؛ محمودی، زهرا و نامداری، سیمین (1395)، بررسی رابطه بین ریسک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب در حال ‌توسعه (رهیافت داده‌های پانلی پویا). مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 12(2)، 71-104.
جعفری صمیمی، احمد؛ بابازاده، محمد و اکبریانمهر، زهرا (1386). بررسی رابطه بین ثبات سیاسی و کارایی دولت با رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. فصلنامه علوم اقتصادی، 1(1)، 55-77.
جلالی، ام­البنین؛ انصاری سامانی، حبیب و هاتفی مجومرد، مجید (1396). اثر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 17(4)، 157-174.
حیدری، حسن و علی‌نژاد، رقیه (1393). رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از کشورهای اسلامی گروه دی هشت. راهبرد اقتصادی، 3(11)، 161-187.
راسخی، سعید و منتظری شورکچالی، مجتبی (1394). اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، (22)، 31-7.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و بهاری، زهره (2014). تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌توسعه. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(16)، 53-72.‎
فلیحی، نعمت و بخارایی، ریحانه (2017). بررسی اثر عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد مالی، 11(38)، 63-80.‎
کازرونی، علیرضا؛ اصغرپور، حسین و نفیسی مقدم، مریم (1398). بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد رگرسیون کوانتایل. فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 9(31)، 39-58.
کمیجانی، اکبر؛ گرجی، ابراهیم و اقبالی، علیرضا (1392). اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(65)، 61-82.
میدری، احمد (1374). بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی. فصلنامه راهبرد، (6)، 163-177.
میرباقری هیر، میر ناصر؛ ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی فرد، سیامک (1395). ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک‌های کشور. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4(15). 23-42.
 
Acemoglu, D.; Naidu, S.; Restrepo, P. & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. Journal of Political Economy, 127(1), 47-100.
Adu, G.; Marbuah, G. & Mensah, J. T. (2013). Financial development and economic growth in Ghana: Does the measure of financial development matter? Review of Development Finance, 3(4), 192-203.
Ahmad, N. H. (2020). Multi-country study of bank credit risk determinants. International Journal of Banking and Finance, 5(1), 135-152.
Aisen, M. A. & Veiga, M. F. J. (2011). How does political instability affect economic growth?, International Monetary Fund, (No. 2011/012).
Aizenman, J. & Pinto, B. (2005). Managing economic volatility and crises: a practitioner's guide. New York, USA: Cambridge University Press.
Alesina, A. & Perotti, R. (1996). Reducing budget deficits. Swedish EconomicPolicy Review, 3(1), 113-34.
Alimi N. (2016). Volatility and growth in developing countries: An asymmetric effect. The Journal of Economic Asymmetries, (14), 179-188.
Arcand, J. L. & Fafchamps, M. (2012). Matching in community-based organizations. Journal of Development Economics, 98(2), 203-219.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-443.
Barro, Robert J.; Economic Growth in East Asia Before and after the Financial Crisis (June 2001). NBER Working Paper No. w8330.
Bayar, Y. & Aytemiz, L. (2015). Impact of economic freedom, political stability and economic growth in the USA on emerging Asian economies. Актуальні проблеми економіки, 168(6), 62-73.
Benhabib, J. & Rustichini, A. (1996). Social conflict and growth. Journal of Economic Growth, (1), 125-39.
Bernanke, B. (2004). The great moderation. Speech at the meetings of the Eastern Economic Association, Washington DC, United States.
Black, K. (2009). Business cycles and equilibrium. New Jersey: John Wiley & Sons.
Bumann, S.; Hermes, N. & Lensink, R. (2013). Financial liberalization and economic growth: A meta-analysis. Journal of International Money and Finance, (33), 255-281.
Caporale, T. & McKiernan, B. (1998). The Fischer black hypothesis: some time-series evidence. Southern Economic Journal, 64(3), 765-771.
Carmignani, Fabrizio.; Colombo, Emilio & Tirelli, Patrizio (2007). Public expenditure and growth volatility: do “globalisation” and institutions matter? Technical report.
Cassette, A. & Farvaque, E. (2014). Are elections debt brakes? Evidence from French municipalities. Economics Letters, 122(2), 314-316.
Cecchetti, S. G. & Kharroubi, E. (2012). Reassessing the impact of finance on growth. BIS Working Papers No 381.
Chakraborty, I. (2008). Does financial development cause economic growth? The case of India. South Asia Economic Journal, 9(1), 109-139.
Chandavarkar, A. (1992). Of finance and development: Neglected and unsettled questions. World Development, 20(1), 133-142.
Colombage, S. R. (2009). Financial markets and economic performances: Empirical evidence from five industrialized economies. Research in International Business and Finance, 23(3), 339-348.
Cournède, B. & O. Denk (2015). Finance and economicgrowth in OECD and G20 countries, OECD Economics Department Working Papers. No. 1223.
Dawson, J. W. & Frank Stephenson, E. (1997). The link between volatility and growth: evidence from the states. Economics Letters, 55(3), 365-369.
Dejuan, J. & Gurr, S. (2004). On the link between volatility and growth: evidence from Canadian provinces. Applied Economics Letters, 11(5), 279-282.
Devereux, M. & Wen, J. F. (1996). Political uncertainty, capital taxation and growth. Mimeo, University of British Columbia.
Englund, P. (2016). The Swedish 1990s banking crisis. Stockholm School of Economic Working Paper.
Fountas, S. & Karanasos, M. (2006). The relationship between economic growth and real uncertainty in the g3. Economic Modelling, 23(4), 638-647.
Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. The American Economic Review, 58(1).
Furceri, D. & Mourougane, A. (2012). The effect of financial crises on potential output: New empirical evidence from OECD countries. Journal of Macroeconomics, 34(3), 822-832.
García-Herrero, A. & Josep, V. (2007). The laffer curve of macroeconomic volatility and growth: can it be explained by the different nature of crises? Money Affairs, 20(1), 43-60.
Goldsmith, R. W. (1969). Financial Structure and Development. New Haven’, CT: Yale University Press.
Grier, K. B. & Tullock, G. (1989). An empirical analysis of cross-national economic growth, 1951-1980. Journal of Monetary Economics, 24(2), 259-276.
Head, A. C. (1995). Country size, aggregate fluctuations, and international risk sharing. Canadian Journal of Economics, 1096-1119.
Hnatkovska, Viktoria & Loayza, Norman (2004). Volatility and growth. Working Paper No. 3184.
Julio, B. & Yook, Y. (2012). Political uncertainty and corporate investment cycles. The Journal of Finance, 67(1), 45-83.
Kharroubi, Enisse (2006). Illiquidity, financial development and the growth-volatility relationship. Banque de France, Working Paper (139), 50.
Kirikkaleli, D. & Onyibor K. (2020). The Effects of Financial and Political Risks on Economic Risk in Southern European Countries: A Dynamic Panel Analysis. International Journal of Financial Research, 11(1).
Kormendi, R. C. & Meguire, P. G. (1985). Macroeconomic determinants of growth: cross-country evidence. Journal of Monetary Economics, 16(2), 141-163.
Levine, R.; Loayza, N. & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of Monetary Economics, 46(1), 31-77.
Loayza, N. V.; Ranciere, R.; Servén, L. & Ventura, J. (2007). Macroeconomic volatility and welfare in developing countries: an ntroduction. The World Bank Economic Review, 21(3), 343-357.
Martin, P. & Rogers, C. A. (2000). Long-term growth and short-term economic instability. European Economic Review, 44(2), 359-381.
McKinnon, R. I. (1973). Money and Capital in Economic Development. Washington, DC: Brookings Institution.
Mirman, L. J. (1971). Uncertainty and optimal consumption decisions. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 179-185.
Odhiambo, N. M. (2008). Financial Depth, Savings and Economic Growth in Kenya: A Dynamic Causal Linkage. Economic Modelling, 25(4), 704-13.
Olson, M. (1963). Rapid growth as a destabilizing force. The Journal of Economic History, 23(4), 529-552.
Pan, L. & Mishra, V. (2018). Stock market development and economic growth: Empirical evidence from China. Economic Modelling, (68), 661-673.
Pástor, Ľ. & Veronesi, P. (2013). Political uncertainty and risk premia. Journal of Financial Economics, 110(3), 520-545.
Pesaran, M. H.; Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, (16), 289-326.
Rajan, R. G. & Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. American Economic Review, 88(3), 559-586.
Ranciere, Romaine, Tornell, Aaron & Westermann, Frank (2003). Crises and growth: a re-evaluation, Technical report. National Bureau of Economic Research.
Rousseau, P. L. & P. Wachtel (2011). What Is Happening to the Impact of Financial Deepening on Economic Growth?. Economic Inquiry, 49(1), 276-288.
Sandmo, A. (1971). On the theory of the competitive firm under price uncertainty. The American Economic Review, 65-73.
Sausgruber, R.; Sonntag, A. & Tyran, J. R. (2019). Disincentives from Redistribution: Evidence on a Dividend of Democracy. https://doi.org/10.2139/ssrn.3398138
Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The journal of finance, 52(2), 737-783.
Stockhammar, P. & Österholm, P. (2016). Effects of US policy uncertainty on Swedish GDP growth. Empirical Economics, 50(2), 443-462.
Tabassam, A. H.; Hashmi, S. H. & Rehman, F. U. (2016). Nexus between political instability and economic growth in Pakistan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (230), 325-334.
Talvi Ernesto & Végh, Carlos A. (2000). Tax base variability and procyclical fiscal policy. Technical report, National Bureau of Economic Research.
Zang, H. & Kim, Y. C. (2007). Does Financial Development Precede Growth? Robinson and Lucas Might Be Right. Applied Economic Letters, 14(2), 115-19.
https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide