فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، آذر 1400 
تخمین و پیش‌بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی

صفحه 463-498

سیدعزیز آرمن؛ اشکان بذرافکن؛ امیرحسین منتظرحجت؛ سید امین منصوری