فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طی سال‌های اخیر موضوع تحریم‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در مجامع علمی و پژوهشی کشور بدل شده است. از ‌آنجا که تحریم‌ها در روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی کشورها نقش بسزایی ایفا می‌نمایند  پرداختن به این مسئله از زوایای مختلف حائز اهمیت است. هدف این مقاله ساخت یک شاخص تحریم علیه ایران با تواتر ماهانه به منظور انعکاس درصد اثرگذاری مخاطرات تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران طی سال‌های 98-1357 است. علاوه بر آن از آنجا که رویکردهای جدید اقتصادسنجی، تمرکز بیشتری بر استفاده از داده‌های با تواتر بالا دارند تا بتوانند دقت پیش‌بینی مدل‌های اقتصادی را افزایش دهند، در این مطالعه به دنبال ساخت یک شاخص تحریم با تواتر بالا هستیم تا با به‌کارگیری آن در مدل‌هایی همچون سری‌های زمانی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت، امکان تخمین‌های کاراتر و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر را فراهم آورد. این شاخص با در نظر گرفتن کلیه تحریم‌های اعمال‌شده و با لحاظ وزن‌های اهمیت هر تحریم که بر اساس منشأ و ماهیت تحریم‌ها محاسبه شده است، با فرض مستقل بودن تحریم‌هایی که از نهادهای مختلف اعمال می‌شوند  ساخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص مذکور همبستگی بالایی با متغیرهای متأثر از تحریم در اقتصاد ایران از جمله تولید و صادرات نفت، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی دارد و می‌تواند تغییر در این متغیرها را توصیف کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات