تخمین و پیش‌بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست‌های پولی، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست‌های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می‌یابد؛ بنابراین تخمین و پیش‌بینی هر چه دقیق‌تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می‌تواند برای سیاست‌گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده‌ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش‌بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش‌بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش‌بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی‌های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم‌های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش‌بینی نشان می‌دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش‌بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


الموتی، محمود. حدادی، محمدرضا و نادمی، یونس (1397). ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران.7 (25)، 192-159.
اسمعیلی، فاطمه. صدر، کاظم و نوفرستی، محمد (1391). تقاضای پول در یک اقتصاد غیر ربوی. مجله تحقیقات اقتصادی.47 (98)، 151-129.
ادیب‌پور، مهدی و الهامی، مریم (1394). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید. 22 (10)، 122-104.
اسدی، علی و اسماعیلی، میثم (1392). تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی.3 (12)، 104-89.
برخورداری، سجاد و جلیلی بوالحسنی، حسین (1397). عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران با تأکید بر نقش تحریم‌های اقتصادی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران.7 (28)، 59-35.
دهمرده، نظر و روشن، رضا (1388). بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول: مطالعه‌ی موردی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی.44 (88)، 116-95.
رحمانی، تیمور (1387). اقتصاد کلان. تهران. دانشگاه تهران. جلد دوم.
صالحی سربیژن، مرتضی. رییسی اردلی، غلامعلی و شتاب بوشهری، نادر (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه مدلسازی اقتصادی.7 (3)، 83-67.
صادقی، فرزانه (1395). پول ارز و بانکداری. خلاصه فصل دوازدهم کتاب: تقاضای پول از نظر کینز.
عیدی، محمود. هژبرکیانی، کامبیز. رجایی، یداله و رحیم‌زاده، اشکان (1399). بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تابع تقاضای پول ایران با وجود هزینه مذهبی خانوار: رویکرد.NARDL اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه). 14(52 )، 53-27.
فطرس، محمد حسن و حسینی دوست، احسان (1394). برآورد غیر خطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران (1390-1352). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی.23 (73)، 178-153.
فلاحی، محمدعلی و نگهداری، ابراهیم (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL). مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی). 17، 166-147.
قربانی، سالار و افقه، مرتضی (1396). پیش‌بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری. 5 (3)، 44-29.
کاظم‌نژاد، مهدی و گیلان‌پور، امید (1393). مقایسه‌ی روش‌های اقتصادسنجی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی مقدار واردات ذرت ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه.22 (85)، 235-213.
لشکری، محمد. بافنده ایمان‌دوست، صادق و کتانی، سحرناز (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول با رویکرد نظریه تقاضای پول فریدمن (مورد مطالعه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. مشهد.
مهدیلو، علی. ابوالحسنی، اصغر و رضایی، محسن (1398). رتبه‌بندی انواع تحریم‌های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد. 6 (2)، 72-47.
مطلبی، معصومه. علیزاده، محمد و فرجی دیزجی، سجاد (1398). برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با استفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت. فصلنامه‌ی اقتصاد مقداری.16(4)، 100-69.
ممی‌پور، سیاب و جعفری، صغری (1395). عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر. تحقیقات اقتصادی.52 (2)، 456-427.
مصطفوی، مهدی و یاوری، کاظم (1386). تخمین تابع تقاضای پول با استفاده از سری‌های زمانی و همجمعی در اقتصاد ایران 1383-1367. مجله دانش و توسعه. 20، 145-125.
نادمی، یونس. جلیلی کامجو، پرویز و خوچیانی، رامین (1396). مدلسازی اقتصادسنجی تأثیر تحریم‌ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی.2(2)، 87-61.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1398). خبرگزاری مهر. epi.ir/news/20180، ساعت 18.
Azim, P, Ahmed,N, Sami U,B,Z & Zakaria, M. (2010). Demand for money in pakistan: an ARDL approach. Global journal of management and business research, Vol 10 Issue 9.
Al Rasasi, M & Banafea, W. (2018). Estimating Money Demand function in Saudi Arabia: Evidence from Cash in Advance Model. SAMA Working Paper.
Arango, S & Nadiri, M. I. (1981). Demand for money in open economies. Journal of Monetary Economics, 7(1), 69-83.
Agenor, P. (1992). Essays in international finance. Princeton, Princeton University Press. Essays in International Finance, 188,1–40.
Atta-Mensah, J. (2004). Money demand and economic uncertainty. Bank of Canada Working Paper, 2004-25.
Buehn, A & Goethel, M. (2010). The shadow economy and implications for money demand in Germany.
Butuzov, D. (2016). Impact of the EU and US sanctions on the foreign exchange rate of Russia (Doctoral dissertation. Instituto Superior de Economia e Gestão).
Bhattacharyya, D. K. (1990). An econometric method of estimating the'hidden economy, United Kingdom (1960-1984): Estimates and tests. The Economic Journal, 100(402), 703-717.
Bahmani-Oskooee, M & Bahmani, S. (2014). Monetary uncertainty and demand for money in Korea. Asian Economic and Financial Review, 4(3), 317.
Bruggeman, A., P. Donati & Warne, A. (2003). Is the Demand for Euro Area M3 Stable?. European Central Bank, Working Paper Series, No 255.
Bahmani-Oskooee, M & Maki-Nayeri, M. (2019). Asymmetric Effects of Policy Uncertainty on the Demand for Money in the United States. Journal of Risk and Financial Management.
Carpenter, S. B. & Lange, J. (2003). Money Demand and Equity Markets. Board of Governors of the Federal Reserve System, FEDS Working Paper, No 2003-03.
Choi, W. G. & Oh. S. (2003). A Money Demand Function with Output Uncertainty, Monetary Uncertainty and Financial Innovations. Journal of Money, Credit and Banking, Vol 35, No 5, 685-709.
El-Rasheed, S., Abdullah, H & Dahalan, J. (2017). Monetary uncertainty and demand for money stability in Nigeria: An Autoregressive Distributed Lag Approach. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 601-607.
Eyler, R. (2015). On Economic Sanctions and Exchange Rates. Western Economic Association International.
Gan, P. T., Lim, S. Y., bin Mohd Hussin, M. Y & bin Muhammad, F. (2015). Empirical Analysis of Money Demand Function with Economic Uncertainty. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1S), 98-105.
Ghorbani Dastgerdi, H., Yusof, Z. B & Shahbaz, M. (2018). Nexus between economic sanctions and inflation: a case study in Iran. Applied Economics, 50(49), 5316-5334.
Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica. Journal of the Econometric Society, 357-384.
Jackman, M. (2010). Money demand and economic uncertainty in Barbados.
Jindal, S. (2016). Factors Affecting Demand for Money: An Empirical Study Based on Time Series Analysis. International Research Journal of Engineering and Technology,03,06.
Khalid, N., Harunurashid Thelata, M., Fakhzan Marwan,N & Abdul Karim,Z. (2017). Forecasting of Money Demand in Malaysia using Neural Networks and Econometric Model. Proceedings of International Conference on Economics, 43-56.
Khalid, A. M. (1999). Modelling money demand in open economies: the case of selected Asian countries. Applied Economics, 31(9), 1129-1135.
Kaastra, I., & Boyd, M. (1996). Designing a neural network for forecasting financial. Neurocomputing. An International Journal, 10, 215-236.
Kjosevski, J & Petkovski, M. (2017). Are The Determinants Of Money Demand Stable In Selected Countries From Southeastern Europe?. Romanian Journal of Economic Forecasting, 20(4).
Khan., A. (1994). Financial Liberalization and the Demand for Money in Pakistan. Pakistan Development Review, 33(4), 997-1006.
Kones, A. (2014). Impact of monetary uncertainty and economic uncertainty on money demand in Africa. Applied Economics Quarterly, 40, 293 – 313.
Kim, B. W. (2014). Estimation of Money Demand Function of South Korea Considering Regime Switching. Chinese Business Review, 13(12), 740-756.
Medina, L & Schneider, F. (2018). Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. International Monetary Fund, IMF Working Paper.
Mohamed, A. A & Nageye, A. I. (2018). Estimation of Money Demand Function in Somalia: Cointegration and Vector Error Correction Model. Journal of Business and Economics, 9(1), 83-94.
Moradi,S,Amanoallahi,J & Ghorbani,F. (2018). Estimation of Potential of the Ground Water Arsenic Contamination in Sanandaj Area Using Artificial Neural Network Model. Journal of Environmental Health Engineering, 6,1,84-98.
Nchor, D & Adamec, V. (2016). Investigating the stability of money demand in Ghana. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 220, 288-293.
Obben, J. (1998). The demand for money in Brunei. Asian Economic Journal, 12(2), 109-121.
Opoku, E. (2017). Determinants of Money Demand in Ghana. International Journal of Economics and Management Sciences, 6(6), 1-9.
Quirk, P. J. (1996). Macroeconomic implications of money laundering. Washington, Fondo Monetario Internacional, WP, 96, 66.
Qasim, M., Ahmad, K & Chani, M. I. (2018). Exchange Rate Volatility and Money Demand: An Empirical Analysis of Pakistan. Journal of Policy Research, 1(3), 131-141.
Rasolyar, M. S., Babaei, J & Yavari, S. (2015). The Effect of Sanctions on Exchange Rates through GMM Method (A Cross Country Comparison).
Schneider, F. (2005). Shadow economies of 145 countries all over the world: What do we really know?. CREMA Working Paper 2006-01, Basel, Center for Research in Economics, Management and the Arts.
Steil, B & Litan, R.E. (2006). The Role of Financial Markets in American Foreign.Financial Statecraft, New Haven, C T: Yale University Press.
Smith, P. (1994). Assessing the size of the underground economy: The statistics Canada perspectives. Canadian Economic Observer, 11-010.
Schneider, F., & Buehn, A. (2013). Estimating the size of the shadow economy: Methods, problems and open questions. CESifo Working Paper Series, 4448.
Tyll, L., Pernica, K & Arltová, M. (2018). The impact of economic sanctions on Russian economy and the RUB/USD exchange rate. Journal of International Studies, Vol 11(1).
Udeh, S. N., Nwdde, E & Offor, O. K. (2018). Determinants and stability of money demand in Nigeria. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(3), 340-353.
Valadkhani, A & Alauddin., M. (2003). Demand for M2 in developing countries: An empirical panel investigation. School of Economics and Finance Discussion Paper No, 149, 1-27.