فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

تخمین و پیش‌بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تقاضای پول از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که در تعیین سیاست‌های پولی، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد؛ زیرا اثر اجرای سیاست‌های پولی، از کانال تقاضای پول، توسط بخش خصوصی به بخش واقعی اقتصاد انتقال می‌یابد؛ بنابراین تخمین و پیش‌بینی هر چه دقیق‌تر این متغیر با لحاظ عوامل محیطی، می‌تواند برای سیاست‌گذاران پولی راهگشا باشد. در این پژوهش، تابع تعدیل شده‌ی تقاضای پول حقیقی با لحاظ متغیرهای تحریم‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی (1397:4-1358:1) با دو رژیم تقاضای پول بالا (رژیم دارای عرض از مبدأ بیشتر) و تقاضای پول پایین (رژیم دارای عرض از مبدأ کمتر) تخمین زده شد. برای پیش‌بینی تابع تقاضای پول از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و سپس برای اطمینان از قدرت بالای پیش‌بینی روش شبکه عصبی مصنوعی، پیش‌بینی با روش مارکوف سوییچینگ نیز انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که درآمد ملی اثر مثبت، بازدهی مسکن (پراکسی برای نرخ بهره) اثر منفی، نرخ ارز در هر دو رژیم اثر منفی، حجم اقتصاد زیرزمینی در هر دو رژیم اثر مثبت، نااطمینانی‌های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی و تحریم‌های اقتصادی در هر دو رژیم اثر منفی بر تقاضای پول حقیقی دارند. همچنین نتایج پیش‌بینی نشان می‌دهد که روش شبکه عصبی مصنوعی از قدرت پیش‌بینی بالاتری نسبت به روش مارکوف سوییچینگ برخوردار است.

کلیدواژه‌ها