دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400 
مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI

صفحه 5-31

ارشیا بادی؛ فرهاد رهبر؛ احمدرضا ولی؛ حبیب اله آراسته راد؛ سید مهدی حکیمی


ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

صفحه 33-70

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ وهاب قلیچ؛ فریبا نوروزی عموقین؛ علی طوسی