دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، شهریور 1400 
راهبرد اساسی خصوصی سازی در ایران

صفحه 215-250

محمد یعقوبی؛ وحید سیفی؛ مهدی صادقی شاهدانی