آزمون وجود خطای ادراکی بیش‌واکنشی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی .واحد یزد.دانشگاه ازاد اسلامی.یزد.ایران

2 کرمان خیابان جهاد جهاد 37 ساختمان بام 2 طبقه5 واحد 10

چکیده

پژوهش‌هایی ﻛﻪ وجود خطای ادراکی بیش‌‌واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده‌اند حـاکی از واکـنش نادرسـت سرمایه‌گذاران ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﺬﺷـﺘﻪ شرکت‌ها هستند. سرمایه‌گذاران، سهام‌های ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد گذشته‌ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی‌شان و سهام‌های ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ گذشته ضعیف را پایین‌تر از ارزش ذاتی‌شان، ارزش‌گذاری می‌کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ وﻗﺘـﻲ سرمایه‌گذاران ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠﻲ آن‌ها ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ ارزش ذاﺗـﻲ و واﻗﻌﻲ ﺧﻮد، بازمی‌گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ خطای ادراکی بیش‌‌واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می‌پردازد. دوره‌ی زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ده‌ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗـﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌـه‌‌‌‌ی آﻣـﺎری ﺗﺤﻘﻴـﻖ، شرکت‌های پذیرفته ‌شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه ‌و تحلیل ﻧﺘﺎﻳﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ به‌ دست‌ آمده ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش‌واکنشی هستند.

کلیدواژه‌ها


احمدپور، احمد (1386). بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام. تحقیقات مالی (79). صص 37-19.
امانی مطلق، مریم و بخشی نژاد، محمود (1397). بررسی دیدگاه مالی رفتاری در کارایی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت. اقتصاد و حسابداری. تهران. https://civilica.com/doc/782080
باقرزاده، سعید (1384). عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی (19). صص 64-25.
غلامرضا اسلامی بیدگلی ، مهدی اسکندری (1386) بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ فصلنامه تحقیقات مالی ۱۳۸۶ شماره ۲۳
تلنگی، احمد (1383). تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی (17). صص 25-30.
جعفری، عادل و ملکیان، سعید (1397). بررسی تأثیر خطاهای مالی رفتاری بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران. تهران.https://civilica.com/doc/812638
دهقان، عبدالمجید. اصلی زاده، احمد. پیروی طالمی، سمانه و آقامحمدی، مریم (1395). مطالعه تطبیقی رویکرد مالی رفتاری و مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه؛ در دوران رونق و رکود بازار سرمایه ایران. اولین همایش ملی یافته‌های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی. تهران.https://civilica.com/doc/669719
ذکائی، محمود و محسنی نامقی، داوود (1397). واکاوی ریشه‌های کژرفتاری سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی. کنگره انسان‌شناسی زیستی و انسان‌شناسی پزشکی. مشهد. https://civilica.com/doc/877225
رایلی، فرانک کی و براون، کیت سی (1396). تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار.(ترجمه: غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی). تهران. ترمه.
رستمی و حکیمی فر (1391) بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار نسبت به اطلاعات حسابرسی تداوم فعالیت شرکت  نشریه حسابداری و مدیریت, دوره  5 , شماره  13 ; صفحه 31 تا صفحه 45
مهرانی ساسان*, نونهال نهر علی اکبر(1386) بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران نشریه  بررسیهای حسابداری و حسابرسی دوره  14 , شماره  50 ; صفحه 25 تا صفحه 46 .
سجادی، سیدحسین و لطفی، علی‌اصغر (1395). تأثیر دام‌های مالی رفتاری بر کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت. اقتصاد. حقوق و علوم انسانی. شیراز. https://civilica.com/doc/663058
صادقی، ابراهیم و باغبان، مهدی (1397). بررسی تأثیر تورش‌‌های رفتاری سرمایه‌گذاران بر تصمیم‌گیری مالی (مورد مطالعه: سرمایه‌گذاران بانک گردشگری تهران). کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب‌وکار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی. تهران. https://civilica.com/doc/818035
علمی، زهرا و احمدیان، داوود (1396). بررسی مدل‌های مالی رفتاری در برآورد قیمت سهام. کنفرانس ملی تحولات نوین در مطالعات و حسابداری. مراغه. https://civilica.com/doc/746144
غلامرضا. شمس، شهاب‌الدین و چیت‌سازان، هستی (1386). چاپ اول. نظریه‌های مالی نوین. تهران. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
فدایی نژاد، محمد اسماعیل (1383). بررسی اثر نسبت و اندازه شرکت تا میزان سودآوری شرکت‌ها. تحقیقات مالی (18). صص 137-123.
قالیباف اصل، حسن و نادری، معصومه (1385). بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق. تحقیقات مالی (21). صص 112-97.
نیکبخت، محمدرضا و مرادی،‌مهدی (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی (40). صص 122-97.
هیبتی و زندیه (1390) بیش واکنش سرمایه گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) دوره 4, شماره 9; صفحه 75 تا صفحه 100.
 
Ahmad.Z, Hossain.s (2013).KLSE Long ran Overreaction and the Chinese new Year Effect. Journal of Business finance and Accounting. 28,63-105.
Alwathainani.A, (2006).Do lnvestors Overreact to patterns of past financial Per formance measures?
Amir, E, Ganzach, Y (1998). Overreaction and underreaction in analysts forecasts. Journal of Economic Behavior and Organization. 31. 333-347.
Antweiler.w, Frank.M.z, (2004).Do U.S. stock markets typically overreact to corporate news stories? Journal of Finance 59.
Banz, Rolf.W, (1981).The relation between rturn and market value of common stocks. Journal of financial Economics. 9. 3-18.
Barav.A, Heaton.J.B, (2002). Competin Theories of financial anomalies. The Review of financialstu dies. 15-575-606.
Barberis.N, Shleiter.A and Vishney,R, (1998). Amadel of invesfor sentiment.
Bloomfield. R. Libby.R, Nelson.M.W, (2000).Underreactions. overreactions and moderated confidence.Journal of financial Markets. 113-137.
Chen (2015) Theory of Reverse Investment Strategy
Chan, K.C, (1988). on the contraian in vestment strategy. The Journal of Business. 61. 147-163.
Chan.K.C;Jegadessh.N, Lakonishok.K, Momentum strategies. the Journal of finance.(1996) sl.1681-1713.
Kent Daniel, David Hirshleifer and Avanidhar SubrahmanyamThe Journal of Finance Vol. 53, No. 6 (Dec., 1998), pp. 1839-1885 (47 pages) Published By: Wiley
Chiao.C and Hueng.J, (2005). Overreaction effects independent of risk and characteristics: eridence from the Japanese stock market. Japan and the world Economy.
Daniel, K, (2004). Discussion of: testing behavioral finance theories using trends and sequences in financial per for mance,Jornal of Accounting and Economics. 38-51-64.
Daniel, K. Hirshleifer, D and Subrahmanyam,A, (1998). Inrestor psychology and security market under – and overreactions.The Journal of finance. 53. 1839-1885.
Daniel,K. Hirshleifer,D and Teoh,H.s, (2002).Inrestor Psychology in capital markets: evidence and policey implications. Journal of Monetary Economics. 49-139-209.
De Bondt. F.M; Thaler.R, (1985). Does the stock market or erreact? The Journal of finance.40.793-805.
De Bondt.W.F.M; Thaler. R.H, Richard.H. Thaler, (1986). Further Evidence on dinrestor overreaction and stock maeket seasonality. The Journal of finance.42.557-581.
Dicher.I, (1998). Is The risk Bankruptcy a systematic risk?The Journal of foinance.53-1131-1147.
Dissanaik.G, (2015).Do Stock market ipvestors overreact?Journal of Business finance and Accounting.24.0306-686X.
Dissanaike, G, (2015). Are stock price reversals really asymmetric? Anote. Journal of Banking and finance. 20.189-201.
Fama.E and French, k, (1998). The Cross- Section of expected stock returns, The Journal of Finance. 47-427-465.
Fama.F, (1998).Market effecticency. Long- term retarns and baharioral finance. Journal of financial Economics. 49-283-306.
Fama.F.E, (1991).Effecient Capital Markets.II. The Journal of finance 46.1575-1617.
Hong.H, Stein.J.C, (1998). Aunified Theory of Underreaction, Momentum trading and Overreaction in asset markets.
Jegadeesh.N and Titman.s, (2001).Profitability of momentum strategies:an evaluation of alternative explantations. The Journal of finance59. 966-720.
Jeqadesh.N and Titmon.S, (1993).Returns to byging winners and selling losers: implication for stock market efficiency.The Journal of Finance48,65-91.
Laporta, R. (1996).Expectations and the Cross- section of Stock returns, The Jouenal of finance 51. 1715-1712.
Laporta,R, Lakonishok, J, Shleifer, A and vishney, R, (1996). Good news for value stocks:further evidence on market efficiency. The Journal of finance52.859-874.
Lee.C.M and Swaminathan.B, (2001), Price momentum and trading valume, The Journal of finance55.201-2069.
Lerskullawat, P. & Ungphakorn, T. (2018). Does overreaction still exist in Thailand? Kasetsart Journal of Social Sciences.‏
Mahani.R; Poteshman, A.M, (2007). Overeaction to stock market news and misevaluation of stock prices by unso phisitcated in vestor: Evidence from the option market. Journal of Empirical Finance. (2007).
Ni, Y., Huang, P., & Chen, Y. (2018). Board structure, considerable capital, and stock price overreaction informativeness in terms of technical indicators. The North American Journal of Economics and Finance 48.514-528.‏
Peterkort.R.F. and Nielsen, J.F, (2005), Is the book to market ratio a measure of risk? The Journal of financial Research, 4, 487, 502.
Raharja, B., Suhaeli, D., & Mranani, M. (2017). Research of the stock price overreaction and investor overconfidence issues. Business.Management and Education 15(1). 127-139.‏
Robert Hagen's(2011) view on the cause of investors' overactive perceptual error
Simon (2001) Behavioral research
Statman (2002) in an article entitled: Reviewing Asset Allocation Using the Financial Behavior Challenge
Tit man, S, (1993). Discussion of under action to self – selected news Events, The review of financial studies 15. -527-531
Zarowin, P, (1989). Size, Seasonality, and stock market overreaction. the Jormal of financial and Quantitative Analysis 25. 113-125 .