فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

آزمون وجود خطای ادراکی بیش‌واکنشی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی .واحد یزد.دانشگاه ازاد اسلامی.یزد.ایران

2 کرمان خیابان جهاد جهاد 37 ساختمان بام 2 طبقه5 واحد 10

چکیده

پژوهش‌هایی ﻛﻪ وجود خطای ادراکی بیش‌‌واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده‌اند حـاکی از واکـنش نادرسـت سرمایه‌گذاران ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﺬﺷـﺘﻪ شرکت‌ها هستند. سرمایه‌گذاران، سهام‌های ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد گذشته‌ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی‌شان و سهام‌های ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ گذشته ضعیف را پایین‌تر از ارزش ذاتی‌شان، ارزش‌گذاری می‌کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ وﻗﺘـﻲ سرمایه‌گذاران ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠﻲ آن‌ها ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑـﻪ ارزش ذاﺗـﻲ و واﻗﻌﻲ ﺧﻮد، بازمی‌گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ خطای ادراکی بیش‌‌واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می‌پردازد. دوره‌ی زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ده‌ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗـﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌـه‌‌‌‌ی آﻣـﺎری ﺗﺤﻘﻴـﻖ، شرکت‌های پذیرفته ‌شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه ‌و تحلیل ﻧﺘﺎﻳﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ به‌ دست‌ آمده ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛـﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش‌واکنشی هستند.

کلیدواژه‌ها