فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

ارزیابی اثرات اقتصادی اقدامات دولت در دوره پاندمی کرونا (شواهدی از بازار سرمایه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 گروه اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج)

3 دانشگاه ولی عصر (عج)

چکیده

پاندمی کرونا به عنوان اتفاقی نادر و غیر قابل پیش‌بینی در سرتاسر جهان به وقوع پیوست و دولت‌های درگیر بیماری را بدان واداشت تا با اقدامات اضطراری از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی، اطلاع‌رسانی‌های گسترده عمومی، سیاست‌های انجام آزمایش‌، قرنطینه اجباری و نیز بسته‌های درآمدی به کنترل و کاهش اثرات سوء این بیماری بپردازند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های روزانه اسفند 1398 تا خرداد 1400 به ارزیابی اثرات پاندمی بیماری کووید-19 بر بازار سرمایه ایران با بهره‌گیری از متغیرهای تعداد مبتلایان به کرونا، ارزش معاملات خرد، نرخ اوراق خزانه و نیز شاخص هم‌وزن بازار سرمایه پرداخته شده است. نتایج حاصل، وجود یک رابطه بلند‌مدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می‌نماید که در آن تعداد مبتلایان به کووید 19 اثر مثبت بر شاخص سهام بازار سرمایه داشته درحالی‌که نرخ اوراق خزانه دارای اثر منفی بر شاخص است. هم‌چنین ارزش معاملات خرد به عنوان متغیر جایگزین برای افزایش ضریب نفوذ بورس، دارای اثر مثبت بر شاخص است که نشان از اهمیت سرمایه‌گذاران بخش حقیقی در بازار سرمایه دارد. نتایج فوق، حقایق آشکار شده در بازه زمانی مورد بررسی مطالعه را تصدیق می‌نماید. در انتها سه شاخص اقدامات محدودیتی-حمایتی دولت نیز وارد مدل گردید و نتایج نشان دادند که با افزایش اقدامات قرنطینه‌ای و حمایتی دولت واکنش بازار سرمایه مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست که این عدم معناداری را می‌توان به دوره زمانی کوتاه‌مدت داده‌های مورد بررسی و نیز اثرگذاری غالب سایر متغیرها منتسب نمود.

کلیدواژه‌ها