شناسایی و زمان‌بندی شکل‌گیری و فروپاشی حباب‌های قیمتی چندگانه در بازار مسکن تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

چکیده

تا پیش از بحران سال 2008، اقنصاددانان به نقش حباب (خصوصا در بازار مسکن) و آثار زیان‌بار آن بر بخش واقعی اقتصاد توجه چندانی نداشتند؛ اما با وقوع بحران، مشخص شد که اثر حباب در بازارهای دارایی صرفا به آثار اسمی محدود نبوده و می‌تواند بخش واقعی اقتصاد را نیز به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود حباب در بازار مسکن و همچنین شناسایی زمان دقیق شکل‌گیری و از بین رفتن آن است. در این راستا، با استفاده از داده‌های فصلی بازار مسکن تهران در بازه سال‌های 1372:1 تا 1399:3 و همچنین با به‌کارگیری رویکرد نوین فیلیپس و شی (2018) وجود حباب در این بازار، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق، حاکی از وجود حباب قیمتی در بازار مسکن در برخی از بازه‌های زمانی طی دوره مورد بررسی است. بررسی قیمت حقیقی و نسبت قیمت به سود، حاکی از آن است که در چند دوره مختلف دوره‌هایی وجود داشته است که ویژگی‌های بسیار مشابهی با دوره‌های حبابی داشته‌اند. نتایج بدست آمده از آزمون فیلیپس و شی نیز این موضوع را تایید می‌کند و بیانگر این است که بازار مسکن تهران طی چند دوره در سال‌های 1381 و 1397، 1398 و 1399 شاهد حباب قیمتی بوده است. همچنین تحلیل نموداری دوره‌های فروپاشی حباب نشان می‌دهد که بعد از این دوره‌ها، قیمت‌های حقیقی در بازار مسکن افت محسوسی داشته‌اند. این موضوع دقیقا مطابق با رفتار قیمت در دوره‌های حبابی بوده و نتایج بدست آمده از آزمون‌های قبلی را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


بالونژاد نوری، روزبه و صفری، حمزه (1394). یافتن دوره‌های ایجاد و فروپاشی حباب‌های قیمتی چندگانه در بازار مسکن: مطالعه موردی شهر تهران. فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 9(31)، صص 129-145.
ختایی، محمود، خیابانی، ناصر و رجبی، محسن (1394). شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم‌جمعی پنل. فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی، 8(28)، صص 1-26.
خیابانی، ناصر، ختایی، محمود و رجبی، محسن. (1394). شناسایی حباب مسکن در ایران با رویکرد هم‌جمعی پنل. مدلسازی اقتصادی، 8(28)، صص 1-26.
راسخی، سعید و شهرازی، میلاد (1393). آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران. مدلسازی اقتصادسنجی، 1(2)، صص 1-14.
صادقی شریف، سید جلال، اصولیان، محمد و افشاریان، امیرحسین. (1396). آزمون‌های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370). مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(4)، صص 129-142.
قاسمی، محمدرضا، جعفری، الناز و اربابیان، شیرین (1392). اندازه‌گیری حباب قیمت مسکن در ایران و تأثیر سیاست‌های پولی بر آن. پژوهش‌های پولی-بانکی، 18(6)، صص 1-21.
قلی زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز. (1389). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری. تحقیقات اقتصادی، 45(3)، صص 207-238.
مروت، حبیب و بهرامی، جاوید. (1394). یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه‌ی بازار مسکن تهران. مدلسازی اقتصادی، 7(21)، صص 51-68.
Abreu, D. & Brunnermeier, M. K. (2003). Bubbles and crashes. Econometrica. 71(1). pp173-204.
Adrian, T. & Shin, H. S. (2009). Money, liquidity, and monetary policy. American Economic Review. 99(2).pp600-605.
Allen, F. & Gorton, G. (1993). Churning bubbles. The Review of Economic Studies. 60(4).pp 813-836.
Allen, F., Morris, S. & Postlewaite, A. (1993). Finite bubbles with short sale constraints and asymmetric information. Journal of Economic Theory. 61(2). pp 206-229.
Altunbasa, Y., Gambacortab, L., & Marques-Ibanezc, D. (2014). Does Monetary Policy Affect Bank Risk?. International Journal of Central Banking. 10(1). pp 95-136.
Bernanke, B. (2007). Global imbalances: recent developments and prospects. Bundesbank Lecture speech. September. 4. 18.
Blanchard, O. J. & Watson, M. W. (1982). Bubbles, rational expectations and financial markets.
Busetti, F., Taylor, A.M.R. (2003). Testing against stochastic trend in the presence of variance shifts. Journal of Business and Economic Statistics. 21.pp 510–531.
Caballero, R. J., & Krishnamurthy, A. (2009). Global imbalances and financial fragility. American Economic Review. 99(2). pp 584-88.
Case, K. E. & Shiller, R. J. (2003). Is there a bubble in the housing market?. Brookings papers on economic activity. 2003(2).pp 299-362.
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H. & Waldmann, R. J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of political Economy. 98(4).pp 703-738.
Diba, B. T. & Grossman, H. I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. The American Economic Review. 78(3).pp 520-530.
Econometric Institute Report EI 2002–28. Erasmus University Rotterdam.
Engsted, T., & Nielsen, B. (2012). Testing for rational bubbles in a coexplosive vector autoregression. The Econometrics Journal. 15(2). pp 226-254.
Engsted, T., Hviid, S. J. & Pedersen, T. Q. (2016). Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. Journal of International Financial Markets. Institutions and Money. 40. pp 14-25.
Evans, G. W. (1991). Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices. The American Economic Review. 81(4). pp 922-930.
Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. The journal of Business. 38(1).pp34-105.
Friedman, M. (1953). The case for flexible exchange rates. Essays in positive economics. 157.pp 203.
Glaeser, E. L., Gyourko, J., & Saiz, A. (2008). Housing supply and housing bubbles. Journal of urban Economics. 64(2). pp 198-217.
Greenaway-McGrevy, R. & Phillips, P. C. (2016). Hot property in New Zealand: Empirical evidence of housing bubbles in the metropolitan centres. New Zealand Economic Papers. 50(1).pp 88-113.
Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: a Markov‐switching unit root test. Journal of Applied Econometrics. 14(2). pp 143-154.
Harvey, D. I., Leybourne, S. J., Sollis, R., & Taylor, A. R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. Journal of Empirical Finance. 38. pp 548-574.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica. 47(2). pp 263-292.
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment Terest and Money. Macmillan and Company.
Khiabani, N. (2015). Oil inflows and housing market fluctuations in an oil-exporting country: Evidence from Iran. Journal of Housing Economics. 30.pp 59-76.
Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). Has the US economy become more stable? A Bayesian approach based on a Markov-switching model of the business cycle. Review of Economics and Statistics. 81(4).pp 608-616.
Koop, G., Potter, S.M., (2000). Nonlinearity, structural breaks or outliers in economic time series? In: Barnett, Modelling in Time Series Analysis. Cambridge University Press, Cambridge. pp. 61–78.
Levitin, A. J. & Wachter, S. M. (2011). Explaining the housing bubble. Geo. LJ.100. 1177.
Phillips, P. C. & Yu, J. (2011). Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis. Quantitative Economics. 2(3).pp 455-491.
Phillips, P. C., & Shi, S. P. (2018). Financial bubble implosion and reverse regression. Econometric Theory. 34(4). pp 705-753.
Phillips, P. C., Shi, S. & Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. International economic review. 56(4).pp 1043-1078.
Phillips, P. C., Shi, S. & Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Limit theory of real-time detectors. International Economic Review. 56(4).pp1079-1134.
Phillips, P. C., Wu, Y. & Yu, J. (2011). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: When did exuberance escalate asset values?. International economic review. 52(1). 201-226.
Qin, X. I. A. O. & Tan, G. K. R. (2006). Markov-switching unit root tests: a study of property price bubbles in Hong Kong and Seoul. In The 35th Australian conference of economists (ACE).
Shi, S. (2010). Bubbles or volatility: A Markov-switching unit root test with regime-varying error variance. Australian National University School of Economics & Econometrics Working Paper. (524).
Shi, S. (2017). Speculative bubbles or market fundamentals? An investigation of US regional housing markets. Economic Modelling. 66.pp101-111.
Shiller, R. J. (2015). Irrational Exuberance (Second Edition). Princeton university press.
Sowell, T. (2010). The Housing Boom and Bust: Revised Edition. Basic Books.
Stiglitz, J. E. (2011). Rethinking macroeconomics: What failed, and how to repair it. Journal of the European Economic Association. 9(4). pp 591-645.
Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policy (No. w13682). National Bureau of Economic Research.
van Dijk, D. D., Osborn, D. D., & Sensier, M. M. (2002). Changes in variability of the business cycle in the G7 countries (No. EI 2002-28).
Wallison, P. J. (2009). Cause and effect: government policies and the financial crisis. Critical Review. 21(2-3). pp 365-376.