مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استاد، اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

4 استادیار، کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 استادیار، برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

چکیده

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. بهکیش، محمدمهدی. 1381.، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران : نشر نی.

  تقوی، مهدی. 1389. تجارت بین‌الملل. تهران: انتشارات بازتاب.

  جلیل‌پیران، حسین. ناصری‌اسکویی، نسیم. 1394. بررسی مزیت نسبی، رقابتی محصولات عمده کشاورزی در استان البرز. مجله اقتصادی. شماره 3 و 4. ص‌‌ص 41-62.

  عزیزنژاد، صمد. جلال‌آبادی، اسدالله. مستقیمی، محمودرضا. 1386. اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر واردات کالاهای واسطه‌ای - سرمایه‌ای صنعت ایران، پژوهشنامه اقتصادی. شماره 24.

  بهکیش، محمدمهدی. 1380. اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن. تهران: نشر نی،. ص 2.

  نونژاد، مسعود. اژدری، سرور. حسین‌زاده، سیدمجتبی. 1393. بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه در ایران. فصلنامـه علوم اقتصادی.

  مهدوی، ابوالقاسم. شاهین، جوادی. 1384.، آزمون تجربی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.، 5 (4).

  علی‌مرادی، هدا، طهرانچیان، امیرمنصور. 1394، محاسبه شاخص واردات قاچاق و عوامل مؤثر بر آن در ایران به روش فازی. پژوهشنامه‌ی اقتصاد کلان علمی- پژوهشی. 10 (20).

  Åström, K.J.; Hägglund, T. 2006. Advanced PID Control; ISA: The Instrumentation, Systems, and Automation Society: Research Triangle Park, NC, USA.

  Åström, K.J.; Hägglund,T. 2004. Revisiting the Ziegler–Nichols step response method for PID control. J. Process Control. 14. pp 635–650. [CrossRef]

  Åström, K.J.; Hägglund, T. 2001. The future of PID control. Control Eng. Pract. 9. pp 1163–1175. [CrossRef]

  Åström, K.J. 1995. PID Controllers: Theory, Design and Tuning; ISA: The Instrumentation, Systems, and Automation Society: Research Triangle Park, NC, USA

  Akcigit, U& Ates. S& Impullitti. G. 2018. Innovation and Trade Policy in a Globalized World. International Finance Discussion Papers Board of Governors of the Federal Reserve System

  Alasty.A. 2009. Control of stochastic chaos using sliding mode method,H Salarieh, ,Journal of computational and applied mathematics. 225 (1). pp 135-145.

  Arsham, H. 2013. MODELING TARIFF TO ANALYZE PROTECTIONISM , International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 84. No. 4. http://dx.doi.org/10.12732/ijpam.v84i4.9 (ON ONE PUBLICATION in IJPAM Alexander V. Prasolov, St. Petersburg State University St. Petersburg, Russia)

  Bohara,AD.Kaempfer.WH. 1991a. A test of tariff endogeneity in the United States.American Economic Review 81. Pp 952-961.

  Bhagwati ,J., & Hansen, B. 1973. A Theoretical Analysis of Smuggling. The Quarterly Institute of Economics. 87. pp 172 -187.

  Dornbush,R.1986. Special Exchange Rates for Capital Account Transactions. The World Bank Economic Review. 1(1). pp 3-33.

  D.R. Koleva, Th.J. Prusab. 1999. Tariff policy for a monopolist in a signaling game, Journal of International Economics. 49. No. 1 . pp 51-76.

  H.C. Lodhia. 2005. The Irrationality of Rational Expectations: An Exploration into Economic Fallacy, Warwick University Press, Warwick, UK.

  https://www.investopedia.com/

  Jensen, A. R., & Thursby, J., & Thursby, M. 1988. Smuggling, Camouflaging, and Market Structure, NBER Working Paper No. 2630.

  Pitt, M. M. 1981. Smuggling & Price Disparity. Journal of International Economics. 11. pp 447-458.

  R.C. Feenstra. 2008. Advanced International Trade: Theory and Evidence, Princeton University Press, New Jersey, N.J.

  1. Roberts. 2006. The Choice: A Fable of Free Trade and Protection, Prentice Hall, New Jersey, N.J.
  2. Christou. 2011. International Agency, Distribution and Licensing Agreements, Sweet & Maxwell, New York, N.Y.

  Raymond J. Hawkins, Jeffrey K. Speakes, Dan E. Hamilton. 2014. Monetary policy and PID control, Journal of Economic Interaction and Coordination,April, Volume 10, Issue 1, pp 183–197

  Razin, H-J. Vosgerau. 2011. Trade and Tax Policy, Inflation and Exchange Rates: A Modern View, Springer, New York, N.Y.

  1. Katayama, H.W. 2012. Ursprung, International Economic Policies in a Globalized World, Springer, New York, N.Y.
  2. Seiichi Katayama. 2012. (Editor), H. Ursprung, International Economic Policies in a Globalized World, Springer, New York, N.Y.

  T.G. Packard, J. Koettl, C. Montenegro. 2012. In from the Shadow: Integrating Europe’s Informal Labor, World Bank Publications, Washington D.C.

  Taylor JB. 1993a. Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conf Ser Public Policy 39. pp 195–214

  1. Yang, W. Cheng, H. Shi, Ch. Tombazos. 2005. An Inframarginal Approach to Trade, World Scientific Pub. Co Inc, New York, N.Y.