بررسی اثر تخصیص اعتبار به انواع بنگاه‌های غیرمالی بر کارآفرینی درکشورهای درحال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 استادیار، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر چگونگی تخصیص انواع اعتبار بانکی بر کارآفرینی است. برای این منظور از آخرین داده‌های در دسترس اعتبارات تخصیص یافته به بنگاه‌های غیرمالی در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز دو شاخص «فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) و «تراکم ورود به کسب و کارهای جدید» (ED) در اقتصادهای با درآمد متوسط استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دردسترس (FGLS) حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان هدایت اعتبار به بنگاه‌های غیرمالی بخش کشاورزی با شاخص فعالیت کارآفرینانه نوپا (TEA) در 26 کشور مورد بررسی طی بازه زمانی 2005 الی 2014 است اما رابطه تخصیص اعتبار به خانوار با این شاخص کارآفرینی را نمی‌توان مثبت در نظرگرفت. همچنین، نتایج با استفاده از روش اثرات تصادفی (RE) از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیصی به بنگاه‌های غیرمالی بخش صنعت و شاخص تراکم ورود به کسب و کارهای جدید (ED) در 57 کشور درحال توسعه طی دوره 2006 الی2014 حکایت دارد. نیز بر اساس نتایج پژوهش می‌توان بر اهمیت تمایز قائل شدن بین انواع اعتبارات تخصیصی تاکید کرد.

کلیدواژه‌ها


 • چراتیان، ایمان و قربانی، سعید، 1393، تحلیل آثار سیاست‌‌های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان)، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 7(4)، 73-93.
 • خاندوزی، سید احسان و مقیسه، محسن، 1397، نقد برنامه‌های توسعه ایران از منظر ارتباط بخش مالی و واقعی، پژوهش‌نامه انتقادی متون برنامه‌های علوم انسانی، 18(9)، 115-138.
 • درودیان، حسین، 1395، هدایت خلق اعتبار؛ آنچه درباره معجزه شرق آسیا نمی‌دانیم نوشتار 1: پول (اعتبار) و توسعه، جستارهای مبین (نشریۀ الکترونیکی موسسه مطالعات و تحقیقات مبین)، 4(45)، 1-15.
 • شهنازی، روح اله و دهقان شعبانی، زهرا، 1390، بررسی تأثیر فضای کسب ‌و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، 11(3)، 161-185.
 • طاهرپور، جواد و همکاران، 1397، نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهشنامه، 18(69)، 133-162.
 • طیبی، سیدکمیل و همکاران، 1389، تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش‌های اقتصادی ایران، فصلنامه پول و اقتصاد، 2(4)، 1-33.
 • عابدی، محمد، 1398، سیاست‌های هدایت اعتبار و تأمین مالی کسب و کارهای غیرمالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران.
 • فتحی آقابابا، محسن و همکاران، 1399، اثر تسهیلات بانکی بر رشد ارزش افزوده صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 14(2)، 77-102.
 • محمودی، ابراهیم و محمدی خیاره، محسن و مظهری، رضا و خیراندیش، مسعود،1396، تحلیل سیاست های پولی بر توسعه کارآفرینی، سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار، تهران،https://civilica.com/doc/743517
 • منجذب، محمدرضا و محمودی پاتی، محسن، 1395، اندازه دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7(26)، 65-87.
 • منجذب، محمدرضا و نصرتی، رضا، 1397. مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 • نصیری اقدم، علی، 1398. سیاست پولی و هدایت اعتبار. بیست و نهمین کنفرانس سالانه بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی ایران (موسسه بانکداری ایران).
 • Abiad, A., Detragiache, E., & Tressel, T. (2010). A New Database of Financial Reforms. IMF Staff Papers. 57(2). 281–302. https://doi.org/10.1057/imfsp.2009.23.
 • Barbieri, L. (2006). Panel Unit Root Tests: A Review. Serie Rossa: Economia – Quaderno, 44 (Università Cattolica Del Sacro Cuore Piacenza). 1–55. http://www.unicatt.it/dipartimenti/ScEcoSoc/default.stm.
 • Baum, C. F. (2006). An Introduction to Modern Econometrics Using Stata. Texas: Stata press.
 • Beck, T and et al. 2012. "Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs. Firm Lending Across Countries. The B.E. Journal of Macroeconomics". 12(1). 1–46.
 • Bezemer, D. J. 2014. "Schumpeter Might Be Right Again: The Functional Differentiation of Credit". Journal of Evolutionary Economics, 24(5). 935–50.
 • Bezemer, D., Ryan-Collins, J., Zhang, L. (2018). "Credit Where It’s Due: A Historical, Theoretical and Empirical Review of Credit Guidance Policies in the 20th Century". UCL Institute for Innovation and Public Purpose, London.
 • Bezemer, D., Samarina, A., & Zhang, L. 2020. "Does Mortgage Lending Impact Business Credit? Evidence from a New Disaggregated Bank Credit Data Set". Journal of Banking and Finance. 113. 1–49.
 • Chambers, D., & Munemo, J. (2017). The Impact of Regulations and Institutional Quality on Entrepreneurship. Mercatus Center at George Mason University, Arlington.
 • Cumming, D and et al. 2019. "New Directions in Entrepreneurial Finance". Journal of Banking and Finance. 100. 252–60.
 • Doing Business. (2019). Doing Business2020. World Bank, Washington, DC.
 • Gnyawali, Devi R, and Daniel S Fogel. 1994. "Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications". Entrepreneurship theory and practice. 18(4). 43–62.
 • Goodhart, C. A. E. (1989). Money, information and uncertainty. Second edition. Macmillan International Higher Education.
 • Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis. ed. Eighth Edition. The Stern School of Business New York University. New York.
 • He, C., Lu, J., & Qian, H. 2019. "Entrepreneurship in China". Small Business Economics, 52(3). 563–73.
 • Jha, C. K., & Bhuyan, R. (2020). Do financial reforms promote entrepreneurship? Finance Research Letters. 34(101272). 1–6.
 • Jordà, Ò., Schularick, M., & Taylor, A. M. 2016. "The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises and Business Cycles". Economic policy. 31(85). 107–52.
 • Keilbach, M., Tamvada, J. P., & Audretsch, D. B. (2008). Sustaining Entrepreneurship and Economic Growth: Lessons in Policy and Industry Innovations from Germany and India. Springer-Verlag New York & Business Media, New York.
 • Kerr, W., & Nanda, R. (2009). Financing Constraints and Entrepreneurship (15498), National Bureau of Economic Research, Cheltenham.
 • King, R. G., & Levine, R. 1993a. "Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right*". The Quarterly Journal of Economics 108(3). 717–37.
 • King, R. G., & Levine, R. 1993b. "Finance, Entrepreneurship and Growth: Theory and Evidence". Journal of Monetary Economics 32(3), pp. 513–42.
 • Klapper, L and et al (2007). Entrepreneurship and Firm Formation across Countries. World Bank, U.S.
 • Klapper, L., & Love, I. 2011. "The Impact of the Financial Crisis on New Firm Registration". Economics Letters 113(1). 1–4.
 • Klapper, L., Love, I., & Randall, D. 2015. "New Firm Registration and the Business Cycle. International Entrepreneurship and Management Journal".11(2). 1-33.
 • Klapper, L., Meunier, F., & Diniz, L. (2014). "Entrepreneurship around the world-before, during, and after the crisis. World Bank. Washington, DC.
 • Lee, H. J. 2019. "What Factors Are Necessary for Sustaining Entrepreneurship?". Sustainability (Switzerland) 11(3022). 1-20.
 • Léon, F. (2018). The Credit Structure Database. Center for Research in Economics and Management(CREA). Luxembourg.
 • Léon, F. 2019. "Long-Term Finance and Entrepreneurship". Economic Systems 43(100690). 1-19.
 • Léon, F. 2020. "The provision of long-term credit and firm growth in developing countries". Economic Modelling, 90. 66-78.
 • Levine, R. 1999. "Financial development and economic growth: views and agenda". Journal of Economic Literature. 35(2). 688-726.
 • Liu, Z., Wu, H., & Wu, J. 2019. "Location-based tax incentives and entrepreneurial activities: evidence from Western Regional Development Strategy in China". Small Business Economics, Springer. 52(3). 1-14.
 • Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. https://doi.org/10.1111/1468-0084.0610s1631
 • Meierrieks, D. 2014. "Financial development and innovation: Is there evidence of a schumpeterian finance-innovation nexus?". Annals of Economics & Finance, 15(2). 343-363.
 • Müller, K. and Verner, E. (2021), Credit Allocation and Macroeconomic Fluctuations, pp. 1-140. Available at SSRN 3781981.
 • Omri, A. 2020. "Formal versus Informal Entrepreneurship in Emerging Economies: The Roles of Governance and the Financial Sector". Journal of Business Research. 108. 277-90.
 • Philip, A. (2005), Financial Liberalization and the Relationship between Finance and Growth. Department of Land Economy, Cambridge.
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles (Vol. 1). McGraw-Hill, New York.
 • Somoye, R. O. C. 2013. "The impact of finance on entrepreneurship growth in Nigeria: A cointegration framework. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives. 2(2). 21-45.
 • Torres-Reyna, O. (2007). Panel data analysis fixed and random effects using Stata (v. 4.2). Data & Statistical Services, Princeton, Priceton University.
 • Werner, R. A. 2002. "A reconsideration of the rationale for bank-centered economic systems and the effectiveness of directed credit policies in the light of Japanese evidence". Japanese Economy, 30(3). 3-45.
 • Werner, R.A. (2005), New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance, Palgrave Macmillan, London.
 • Werner, R. A. (2012). The quantity theory of credit and some of its applications. Centre for Banking, Finance, and Sustainable Development, University of Southampto, Southampto.
 • Yu, C. (2008). Entrepreneurship and credit constraints: evidence from rural households in China. Institute of Policy and Management, Beijing.
 • https://www.khamenei.ir
 • https://www.gemconsortium.org
 • https://www.worldbank.org