فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی تطبیقی سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست‌های فقرزدایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به‌رغم اجرای سیاست‌ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال‌ اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی‌مانده است که نشان می‌دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این‌رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه‌های توسعه‌ای موجود کشور، شناسایی سیاست‌ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست‌های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به‌صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست‌های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد‌ شده است. با اولویت سیاست‌های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست‌های رشد اقتصادی پایدار و سیاست‌های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه‌های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره‌مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه‌های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات