بررسی تطبیقی سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه و سیاست‌های فقرزدایی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، به‌رغم اجرای سیاست‌ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال‌ اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی‌مانده است که نشان می‌دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این‌رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه‌های توسعه‌ای موجود کشور، شناسایی سیاست‌ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست‌های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به‌صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست‌های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست‌های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد‌ شده است. با اولویت سیاست‌های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست‌های رشد اقتصادی پایدار و سیاست‌های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه‌های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره‌مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه‌های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بانک جهانی (1395). توانمندسازی و کاهش فقر. (مترجمان: فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی). تهران. انتشارات کریمخان زند.
حسن‌زاده، محمد و میرزا ابراهیمی، رضا (1386). استراتژی کاهش فقر، تجربه کشورهای شرق آسیا. تهران. موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
درویشی، باقر. امیدی، مهدی و جانی، بهاره (1397). تجزیه پویای فقر طی چهار برنامه توسعه ایران: بر اساس روش جدید تجزیه شش جزئی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی.18(1): 201- 179.
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1394). گزارش تحلیلی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی کشور، برنامه‌‌ها و سیاست‌های پیشنهادی برای سال 1395.
سازمان برنامه و بودجه کشور (1368). قانون برنامه اول توسعه.
سازمان برنامه و بودجه کشور (1373). قانون برنامه دوم توسعه.
سازمان برنامه و بودجه کشور (1379). قانون برنامه سوم توسعه.
سازمان برنامه و بودجه کشور (1389). ارزیابی کلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب. دفتر مطالعات برنامه‌ و بودجه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383). قانون برنامه چهارم توسعه.
سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی کشور (1389). قانون برنامه پنجم توسعه.
سالم، علی‌اصغر و محمدجواد طاهرپور (1396). «اندازه‌‌گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی. دفتر مطالعات اقتصادی. صص 27- 1.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1396). قانون برنامه ششم توسعه.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1399). تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها. صص 54-1.
میرجلیلی، سیدحسین و صفری، امید (1398). رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. نشر مرکز الگوی پیشرفت.
Burkina Faso- Ministry Of Economy And Development, (2005). Burkina Faso: Priority Action Program to Implement the Poverty Reduction Strategy Paper 2004–2006”. IMF Country Report No. 05/341.
Central African Republic, (2009). “Poverty Reduction Strategy Paper- First Annual Progress Report”. IMF Country Report No. 09/240.
Commonwealth Of Dominica, (2006). “Dominica: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 06/289.
Democratic Republic Of São Tomé And Príncipe, (2014). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 14/9.
Democratic Republic of the Congo,(2013). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/226.
Democratic Republic of Timor-Leste, (2005). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 05/247.
Durak, G. 2017. “What is Poverty Reduction Strategy Paper? A Review for Sub-Saharan African Countries”. V. Anadolu International Conference in Economics, Turkey.pp.1-24.
Fantom, N and Serajuddin, U. (2016). “The World Bank’s Classification of Countries by Income”. World Bank Group, Policy Research Working Paper, WPS7528. PP. 1-50.
Georgia, (2003). “Georgia: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 03/265.
Government of Federation of Bosnia and Herzegovina- Council of Ministers of BIH, (2004). “Mid-Term Development Strategy of Bosnia and Herzegovina (PRSP), 2004-2007”. IMF Country Report No. 04/114.
Government of Lesotho, (2012). “Kingdom of Lesotho: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 12/102.
Government of Malawi (2012). “Malawi: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 12/222.
Government of Maldives- Ministry of Planning and National Development, (2008). “Maldives: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 08/26.
Government Of Mongolia, (2003). “Mongolia: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 03/277.
Government of Sierra Leone, (2005). “Sierra Leone: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 05/191.
Government of Sri Lanka, (2002). “Sri Lanka:PRSP- REGAINING SRI LANKA: Vision and Strategy for Accelerated Development”. IMF Country Report.
Government of the People’s Republic of Bangladesh- Planning Commission- Ministry of Planning, (2013). “Bangladesh: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/63.
Government of the Republic of Macedonia, (2000). “Poverty Reduction Strategy Paper (Interim Version)”. IMF Country Report.
Grenada, (2008). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 08/354.
Guinea Bissau, (2007). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 07/339.
Guinea, (2013). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/191.
Honduras, (2001). “Poverty Reduction Strategy Paper”. Prepared by the Government of Honduras, IMF.
IMF and IDA (2002). “Review of the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) Approach: Early Experience with Interim PRSPs and Full PRSPs”. Prepared by the Staffs of the IMF and World Bank.
IMF, (2002). “Guyana, Poverty Reduction Strategy Paper-Joint Staff Assessment”. Prepared by the staffs of the IDA and the IMF.
Islamic Republic of Afghanistan, (2008). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 08/153.
Islamic Republic of Mauritania, (2013). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/189.
Kenya, (2005). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 05/11.
Klugman, J. (2002). A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies: Core Techniques and Cross-Cutting Issues. Washington, D.C.: World Bank Group.
Lao People’s Democratic Republic, (2008). “Poverty Reduction Strategy Paper, IMF Country Report No. 08/341.
Malaysia, (2013). “Summary of Poverty Reduction Strategy in Malaysia’s Five-Year Plans”. IMF.
Nepal, (2003). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 03/305.
Nicaragua, (2010). “Nicaragua: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 10/108.
Niger, (2013). “Niger: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/105.
Nigeria, (2005). “Nigeria: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 05/433.
Pakistan (2004), “Pakistan: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 04/24, January 2004.
RA Government, (2008). “Republic of Armenia: Second Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 08/376.
Republic OF Albania- Council Of Ministers, (2001). “Growth and Poverty Reduction Strategy National Strategy For Socio- Economics Development”. IMF Country Report.
Republic of Azerbaijan, (2003). “Azerbaijan: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 03/105.
Republic of Benin, (2011). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 11/307.
Republic Of Bolivia, (2001). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 22/223.
Republic of Burundi, (2012). “Burundi: Poverty Reduction Strategy Paper II”. IMF Country Report No. 12/224.
Republic of Cameroon, “Cameroon: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 03/249.
Republic Of Cape Verde- Ministry of Finance and Planning, (2005). “Cape Verde: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 05/135.
Republic Of Chad, (2003). “Chad, Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 03/209.
Republic of Cote d’Ivoire, (2009). “Côte d’Ivoire: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 09/156.
Republic Of Djibouti, (2009). “Djibouti: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 09/203.
Republic of Ghana, (2012). “Ghana: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 12/203.
Republic of Haiti, (2014). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 14/154.
Republic of Liberia, (2008). “Liberia:Poverty Reduction Strategy”. IMF Country Report No. 08/219.
Republic of Madagascar, (2007). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 07/59.
Republic Of Mali, (2013). “Mali: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/111.
Republic of Moldova, (2013). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/269.
Republic Of Mozambique, (2011). “Mozambique: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 11/132.
Republic of Senegal, (2013). “Senegal: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/194.
Republic Of Tajikistan, (2010). “Tajikistan: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 10/104.
Republic Of Uganda, (2010). “Uganda: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 10/141.
Republic Of Uzbekistan, (2008). “Uzbekistan: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 08/34.
Republic Of Yemen, (2002). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF No. 1/142.
Republic of Zambia, (2007). “Zambia: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 07/276.
Royal Government of Bhutan- Department of Planning Ministry of Finance, (2004). “Bhutan: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 04/246.
Serbia and Montenegro, (2004). “Serbia and Montenegro: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 04/120.
Sudan, (2013). “Interim Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/318.
Suryahadi, A. Yumna, A. Raya , U.R. Marbun, D. 2010. “Review of Government’s Poverty Reduction Strategies, Policies, and Programs in Indonesia, Jakarta, The SMERU Research Institute, PP. 1-43. 
The Federal Democratic Republic of Ethiopia- Ministry of Finance and Economic Development, (2002). “Ethiopia, Sustainable Development and Poverty Reduction Program”. Addis Ababa. IMF.
The Gambia, (2007). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 07/308, September.
The Kyrgyz Republic, (2014). “Kyrgyz: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 14/247.
The Republic Of Rwanda, (2013). “Rwanda: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/360.
The Royal Government of Cambodia, (2006). “Cambodia: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 06/266.
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM, (2004). “Vietnam: Poverty Reduction Strategy Paper, IMF Country Report No. 04/25.
Togo, (2014). “Poverty Reduction Strategy Paper, IMF Country Report No. 14/225.
Union of the Comoros, (2013). “Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 13/39.
United Republic Of Tanzania, (2011). “Tanzania: Poverty Reduction Strategy Paper”. IMF Country Report No. 11/17.