راهبرد اقتصادی برای بهبود کارایی (هزینه) شرکت‌های آب و فاضلاب ایران: کاربرد روش‌های مرزی تصادفی مبتنی بر داده‌های تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهر زیبا بلوار تعاون خ شربیانی شرقی پلاک 106 واحد 16

2 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم‌گری مبتنی بر عملکرد به‌طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به‌طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان‌های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت‌های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری ایران، به‌منظور بهبود کارایی و بهره‌وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف‌کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم ‌کارایی هزینه سی‌وپنج شرکت ‌آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده‌های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می‌شود. هرچند رتبه‌های عدم‌ کارایی به­دست آمده از مدل‌های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین‌های عدم‌ کارایی و همچنین رتبه‌ها، بستگی به‌تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می‌تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل‌ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم‌ کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم‌ کارایی»، بهتر از مدل‌های داده تابلویی معمولی عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


Aigner, D., K. Lovell and P. Schmidt. (1977). “Formulation and Stimation of Stochastic Frontier Function Models” Journal of Econometrics 6, 21 – 37.
Aubert, C. and Reynaud, A., 2005. The impact of regulation on cost efficiency: An empirical analysis of Wisconsin water utilities. Journal of Productivity Analysis, 23 (3), 383-409.
Belotti Federico, Daidone Silvio, Ilardi Giuseppe and Atell Vincenzo (2012): Stochastic frontier analysis using Stata”, CEIS Tor Vergata, RESEARCH PAPER SERIES, Vol. 10, Issue 12, No. 251.
Bhattacharyya, A., Harris, T., Narayanan, R., and Raffiee, K., 1995. Specification and estimation of the effect of ownership on the economic efficiency of the water utilities. Regional Science and Urban Economics, 25 (6), 759- 784.
Bottasso, A. and Conti, M., 2003. Cast inefficiency in the English and Welsh water industry: An heteroskedastic stochastic cost frontier approach, Department of Economics Discussion Paper No. 575, University of Essex. Available from: http://www.essex.ac.uk/economics/discussion-papers/papers-text/dp573.pdf [Accessed 15 September 2010].
Belotti F., Daidone S., Ilardi G., Atella V., 2013. "Stochastic frontier analysis using Stata" Stata Journal, 13(4), pp. 719-758.
Debreu, G. (1951). The Coefficient of Resource Utilisation. Econometrica 19, 225-234.
Ebrahimi Nourali, A.; Davoodabadi, M., & Pashazadeh (2014). Regulation and efficiency & productivity considerations in water and wastewater industry: Case of Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 109: 281-289.
Fabbri, P. and Fraquelli, G (2000). Costs and Structure of Technology in the Italian Water Industry. Empirica 27, 65-82.
Farrel. M. J (1957) “The Measurment of Productive Efficiency” Joiurnal of Royal Statistical Society, Series A, 120, Part 3, pp 81-253.
Filippini, M., Hrovatin, N., Zoric, J. (2008) "Cost Efficiency and Economies of Scale of Slovenian Water Distribution Utilities: An Application of Stochastic Frontier Methods", Journal of Productivity Analysis, 29(2), pp. 169-182.
Fraquelli, G. and Moiso, V., 2005. Cost efficiency and economies of scale in the Italian water industry, Societa Italiana di Economia Pubblica (SIEP).
Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale - Universitä di Pavia. Available from: http://www-3.unipv.it/websiep/wp/420.pdf[ Accessed 7 May 2010].
Garcia, S. and Thomas, A. (2001). The Structure of Municipal Water Supply Costs: Application to a Panel of French Local Communities. Journal of Productivity Analysis 16, 5-29.
Greene, W.H. (2005a) "Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model", Journal of Econometrics, 126, pp. 269-303.
Greene, W.H. (2005b) "Fixed and Random Effects in Stochastic Frontier Models", Journal of Productivity Analysis, 23(1), pp. 7-32.
Koopmans, T.C. (1951). An Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities. In Koopmans, T.C. (ed.). Activity Analysis of Production and Allocation. Cowles Commission for Research in Economics, Monograph 13. New York, Wiley.
Kumbhakar, S. C., Lovell, C.A.K. (2000) Stochastic Frontier Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Meeusen, W., and J. van den Broeck. 1977. “Efficiency estimation from Cobb-Douglas production function with composed errors” International Economic Review 18(2): 435-444.
Murwirapachena G. Mahabir J. Mulwa R. Dikgang J. (2019). Efficiency in South African Water Utilities: A Comparison of Estimates From DEA, SFA and StoNED. Availableat: http://www.academia.edu/ download/
59324507/working_paper_78020190520-23982-1t5h0qv.pdf
Pitt, M. and L. Lee. (1981). “The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in Indonesian Weaving Industry” Journal of Development Economics 9, 43-64.
Parmeter, Christopher F. & Kumbhakar, Subal C., 2014. "Efficiency Analysis: A Primer on Recent Advances," Foundations and Trends(R) in Econometrics.
Saal, D.S., Parker, D., and Weyman-Jones, T., 2007. Determining the contribution of technical change, efficiency change and scale change to productivity growth in the privatized English and Welsh water and sewerage industry: 1985-2000. Journal of Productioity Analysis, 28 (1), 127-139.
Schmidt, P., and R. Sikles. 1984.“Production frontiers and panel data” Journal of Business Economics and Statistics 2(4): 367-374.