دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 200-401 
واکاوی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 325-358

سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد حسین معماریان؛ پویا بحری


مدلسازی عوامل کلیدی مؤثر بر اصلاح الگوی مقرراتگذاری و نظارت بر صندوقهای بازنشستگی در ایران

صفحه 359-401

سیدمحمد عباس نیا؛ محمدهاشم بت شکن؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ محمدجواد محقق نیا؛ حسین اصلی پور