عوامل موثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب ( با تاکید بر عوامل نهادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد کاربردی، دانشکده اقتصاد،دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت‌ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه‌های شهری از دید بخش عمومی و به طور خاص شهرداری‌ها اهمیت یافته است. مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یکی از مدل های تامین زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولت ها بر روی آن متمرکز شده اند. باتوجه به اینکه این نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه دارای پیچیدگی های قابل توجهی هستند و روابط حاکم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهای مرتبط با آن اهمیت می یابد. در این مطالعه با بررسی کانال های موثر بر PPP و نیز تحلیل اقتصادسنجی به روش تابلویی عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اقتصادسنجی پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت بدهی دولت، بزرگی حجم بازار، ثبات اقتصادکلان، نظام حقوقی قوی بر میزان انجام پروژه های مشارکت عمومی خصوصی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ترکان، اکبر. شهبازی، میثم. (1389). بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای: مسایل و راه‌کارها. فصلنامه راهبرد. 19(57).ص‌ص 276-245.
صادقی شاهدانی، مهدی. شهبازی غیاثی، موسی. بیگدلی، وحید. (1391). اولویت‌بندی موانع توسعه مشارکت‌های عمومی-خصوصی در بخش حمل و نقل ایران با استفاده از مدل‌های MCDM. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. 6. ص‌ص 130-107.
طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله. عزت‌آبادی‌پور، حسام. (1393). ارزیابی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر موفقیت شراکت عمومی-خصوصی. فصلنامه فرآیند مدیریت توسعه. 27(3). ص‌ص 43-21.
ویژه، محمدرضا. رحمتی، پرویز. (1394). مشارکت عمومی-خصوصی در حقوق ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها. فصلنامه تحقیقات حقوقی. 73. ص‌ص 177-.147
Aliouche, E. H., & Schlentrich, U. A. (2011). Towards a strategic model of global franchise expansion. Journal of Retailing. 87(3). PP 345-365.
Chang, Z. (2013). Public–private partnerships in China: A case of the Beijing No. 4 Metro line. Transport Policy. 30. PP 153-160.
Cheung, E., Chan, A. P., Lam, P. T., Chan, D. W., & Ke, Y. (2012). A comparative study of critical success factors for public private partnerships (PPP) between Mainland China and the Hong Kong Special Administrative Region. Facilities. 30(13/14). PP 647-666.
Cui, C., Liu, Y., Hope, A., & Wang, J. (2018). Review of studies on the public–private partnerships (PPP) for infrastructure projects. International Journal of Project Management. 36(5). PP 773-794.
Galilea, P., & Medda, F. (2010). Does the political and economic context influence the success of a transport project? An analysis of transport public-private partnerships. Research in Transportation Economics. 30(1). PP 102-109.
Hammami, M., Ruhashyankiko, J,. & Yehoue, E. (2006). Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure. IMF Working Paper No. 06/99, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=902765
Mota, J. A., & Moreira, A. C. (2015). The importance of non-financial determinants on public–private partnerships in Europe. International Journal of Project Management. 33(7). PP 1563-1575.
Ng, S. T., Wong, Y. M., & Wong, J. M. (2012). Factors influencing the success of PPP at feasibility stage–a tripartite comparison study in Hong Kong. Habitat International. 36(4). PP 423-432.
Ngcuka, A. (2010). Public Private Partnership as a means to address the financing of affordable housing in South Africa.
OECD Publishing. (2010). Dedicated public-private partnership units: A survey of institutional and governance structures. OECD Pub..
Pimentel, I., St Aubyn, M., & Ribeiro, N. (2017). The impact of investment in Public Private Partnerships on Public, Private investment and GDP in Portugal.
Rebeiz, K. S. (2011). Public–private partnership risk factors in emerging countries: BOOT illustrative case study. Journal of Management in Engineering. 28(4). PP 421-428.
Reside, R. E. (2009). Global determinants of stress and risk in public-private partnerships (PPP) in infrastructure (No. 133). ADBI working paper series.
Sharma, C. (2012). Determinants of PPP in infrastructure in developing economies. Transforming government: people, process and policy. 6(2). PP 149-166
Saussier, S., & De Brux, J. (2018). The Economics of Public-Private Partnerships. Theoretical and Empirical Developments. Paris: Springer International Publishing.
World Bank. (2014). Public-private partnerships: reference guide version 2.0.
World Bank. (2017). Public-private partnerships: reference guide version 3.0.
Zhang, X., Bao, H., Wang, H., & Skitmore, M. (2016). A model for determining the optimal project life span and concession period of BOT projects. International Journal of Project Management. 34(3). PP 523-532.