دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، فروردین 1399 
پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد


راهبردهای توسعه صادرات صنایع های تک ایران با استفاده از تحلیل اهمیت ـ عملکرد

صفحه 39-73

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی بیگی؛ حسین دیده خانی