فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مولفه‌های بهره‌وری: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب ‌و‌ کار بر مؤلفه‌های بهره‌وری (بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال‌توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل‌پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب ‌و ‌کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه‌های بهره‌وری داشتند و تأثیرپذیری بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه بود. با این وجود، به‌ دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب ‌و ‌کار در جوامع درحال‌توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده‌آل نرسیده‌اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می‌باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می‌توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص‌ها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای روند مؤلفه‌های بهره‌وری در پی داشته باشد. از این‌رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می‌باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی‌های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص‌های کارآفرینی و فضای کسب ‌و‌ کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه‌های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه‌های بهره‌وری را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات