ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مولفه‌های بهره‌وری: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب ‌و‌ کار بر مؤلفه‌های بهره‌وری (بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال‌توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل‌پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب ‌و ‌کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه‌های بهره‌وری داشتند و تأثیرپذیری بهره‌وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه بود. با این وجود، به‌ دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب ‌و ‌کار در جوامع درحال‌توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده‌آل نرسیده‌اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می‌باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می‌توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص‌ها می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای روند مؤلفه‌های بهره‌وری در پی داشته باشد. از این‌رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می‌باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی‌های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص‌های کارآفرینی و فضای کسب ‌و‌ کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه‌های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه‌های بهره‌وری را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اشرف‌زاده، سیدحمیدرضا. مهرگان، نادر. (1395). اقتصادسنجی پانل‌دیتای پیشرفته. تهران: انتشارات نور علم.
بختیاری، صادق. شایسته، افسانه. (1391). بررسی تأثیر بهبود فضای کسب‌ و‌ کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تأکید بر ایران.  اقتصاد مالی، 19(6)، ص‌ص ‌175-204.
حجازی، مسعود. صبحی، افسانه. تقی‌پور فرشی، فریبا. (1395). بررسی تأثیر سلامت روحی و جسمی و کارآفرینی بر بهره‌وری نیروی‌کار. مدیریت بهره‌وری، 36(1)، ص‌ص ‌79-94.
خداپرست ‌مشهدی، مهدی. سراداری ‌ترشیزی، احمد. دهقانی ‌فیروزآبادی، حمیدرضا. (1397). تأثیر بهبود فضای کسب ‌و‌ کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی.  اولین کنفرانس علمی ‌پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران.
شاه‌آبادی، ابوالفضل. کردبچه، حمید. حاجی‌عزیزی، پروانه. (1398). تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید. اقتصاد و الگوسازی، 12(2)، ص‌ص ‌185-209.
شاه‌آبادی، ابوالفضل. کردبچه، حمید. حاجی‌عزیزی، پروانه. (1396). تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید. پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب ‌و‌ کارهای دانش‌بنیان.
کردحیدری، راحیل. منصوری‌مؤید، فرشته. خدادادحسینی، سیدحمید. (1398). فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب ‌‌و‌ کارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی.  نشریه توسعه کارآفرینی، 12(1)، ص‌ص‌141 -160.
منجذب، محمدرضا. نصرتی، رضا. (1397). مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا. تهران: مؤسسه کتاب مهربان ‌نشر.
مودتی، مهدیه. ترابی، تقی. معمارنژاد، عباس. محمودزاده، محمود. (1397). عوامل نهادی رسمی و غیررسمی، کارآفرینی فرصت‌گرا و رشد اقتصادی به روش گشتاور تعمیم‌یافته.  نشریه توسعه کارآفرینی، 11(3)، ص‌ص ‌521-539.
مهربانی، فاطمه. عبداللهی، فرشته. بصیرت، مهدی. (1395). اثر فضای کسب ‌و‌ کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته.  سیاست‌های راهبردی و کلان، 13(4)، ص‌ص ‌65-96.
ولی‌نیا، سیدآرش. امینی، علیرضا. سلمانی، یونس. انصاری، زهرا. (1394). نقش توسعه کارآفرینی در ارتقای بهره‌وری نیروی ‌کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته منتخب. رشد فناوری، 43(11)، ص‌ص ‌62-70.
 
Anastassopoulos, G. and Patsouratis, V. (2004). Labor Productivity and Competitiveness:An Initial Examination of the Hotels and Restaurants Sector in Selected Countries. Journal of Economics and Business. 7(2). PP 63-79.
Arellano, M. and Bond, S. R. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies. 58(2). PP 277-297.
Awan, A. Gh. (2015). Impact of Working Environment on Employee’s Productivity:A Case Study of Banks and Insurance Companies in Pakistan. European Journal of Business and Management. 7(1). PP 329-345.
Bah, E. H. and Fang, L. (2015). Impact of the Business Environment on Output and Productivity in Africa. Journal of Development Economics. 114(3). PP 159-171.
Baltagi, B. H. (2013). Econometric Analysis of Panel Data. New York: John Wiley and Sons.
Carree, M. A. and Thurik, A. R. (2010). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth. Berlin: Handbook of Entrepreneurship Research.
Chen, Q. and Ren, Y. (2013). Improvement in finite-sample properties of GMM-based Wald tests. Computational Statistics. 28. PP 735-749.
Davis, E. P. and Madsen, J. B. (2008). Productivity and Equity Market Fundamentals: 80 Years of Evidence for Eleven OECD Countries. Journal of International Money and Finance. 27(8). PP 1261-1283.
Erken, H. Donselaarb, P. and Thurikc, R. (2018). Total Factor Productivity and the Role of Entrepreneurship. The Journal of Technology Transfer. 43. PP 1493-1521.
Global Entrepreneurship Monitor. (2020). Accessed at https://www. gemconsortium.org/.
Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis. New Jersey: Pearson Publication.
Ilboudo, P. S. (2014). Foreign Direct Investment and Total Factor Productivity in the Mining Sector: the Case of Chile. Economics Honors Papers. 18. PP 1-107.
Johnson, B. Zimmermann, Th. and Bird, Ch. (2019). The Effect of Work Environments on Productivity and Satisfaction of Software Engineers. IEEE Transactions on Software Engineering. PP 1-20.
Neupane, E. (2013). Efficiency and Productivity of Commercial Banks in Nepal: A Malmquist Index Approach. Asian Journal of Finance & Accounting. 5(2). PP 220-243.
Penn World Table. (2020). Retrieved from http://www. Ggdc.net/pwt.
Teodorica, G. A. (2015). Effect of Ease of Doing Business to Economic Growth among Selected Countries in Asia. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research. 5(3). PP 139-145.
Tiwaro, A. S. (2010). The Influence of Work Environment on Workers Productivity: A Case of Selected Oil and Gas Industry in Lagos, Nigeria. African Journal of Business Management. 4(3). PP 299-307.
World Bank. (2020). Accessed at http://www.worldbank.org/data/.
World Bank. (2020). Accessed at http://www.doingbusiness.org/reports.