شناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های میانگین بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجید رحیمی،دانشجوی دکتری تخصصی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز،الیگودرز،ایران

2 دکتری تخصصی،دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،ایران

3 دکتری تخصصی،استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران

چکیده

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست‌های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است،‌اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال‌های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز‌وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های میانگین بیزین است.
در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین‌گیری بیزی مهم‌ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند.
با توجه به نتایج می‌توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می‌شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالحسنی، اصغر. ابراهیمی، ایلناز. پورکاظمی، محمدحسین. بهرامی‌نیا، ابراهیم. (1395)."اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 7(25). ص ص 128-109.
احسانی، محمدعلی. کشاورز، هادی. کشاورز، مسعود. (1396). "تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. 7(26). ص ص 144-125.
شاه‌حسینی، سمیه. بهرامی، جاوید. (1395). "نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد DSGE)". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 60. ص ص 48-1.
فراهانی‌فرد، سعید. نظرپور، محمدنقی. شهبازی غیاثی، موسی. (1395). "بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی". فصلنامه اقتصاد اسلامی.16(61).ص ص 108-79.
 
Aleem, A. (2010). Transmission Mechanism of Monetary Policy in India. Journal of Asian Economics, 21(2) .pp. 186–197.
Allen, N. & Robinson, J. (2015). “Monetary Policy Effects in a Regime Switching Model”. Bank of Jamaica. Working Paper.pp.1-23
Aragón, E. K. D. S. B. & Portugal, M. S. (2009). “Asymmetric Effects of Monetary Policy in Brazil”. Estudos Econômicos (São Paulo).39(2). pp.277-300.
Bahadur, B.B. (2013). The Bank Lending Channel of Monetary Policy in Nepal: Evidence from Bank Level Data. NRB Economic Review, Nepal Rastra Bank, Research Department.25(2) .pp.43-65.
Bernanke, B. S. & Gertler, M. (1995). “Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4).pp. 27-48
Boivin, J., Kiley, M. T. & Mishkin, F. S. (2010). “How has the Monetary Transmission Mechanism Evolved Over Time?”. National Bureau of Economic Research. No 15879.pp.1-88.
Bordon, A. R. & Weber, A. (2010). “The Transmission Mechanism in Armenia: New Evidence from a Regime Switching VAR Analysis”. IMF Working Papers.pp. 1-31.
Ciccarelli, M., Maddaloni, A. & Peydro, J. L. (2015). “Trusting the Bankers: A New Look at the Credit Channel of Monetary Policy”. Review of Economic Dynamics. 18(4) .pp.979-1002.
Dahlhaus, T. (2014). “Monetary Policy Transmission During Financial Crises: An Empirical Analysis”. Bank of Canada Working Paper. No 21.pp.1-38.
Ida, D. (2013). “Tobin's Q Channel and Monetary Policy Rules under Incomplete Exchange Rate Pass-Through”. Economic Modelling. 33.pp.733-740.
Jannsen, N., Potjagailo, G. & Wolters, M. H. (2015). “Monetary Policy During Financial Crises: Is the Transmission Mechanism Impaired?”. Kiel Working Paper, No 2005.pp.1-37.
Korobilis, D. (2013). “Assessing the transmission of monetary policy shocks using time-varying parameter dynamic factor models”. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 75.pp. 157-179.
Krylova, E. (2002). “The Credit Channel of Monetary Policy. Case of Austria”. Institute for Advanced Studies. 111.pp. 1-52.
Li, N., & Lee, Y. (2015). The Bank-lending Channel of Monetary Policy Transmission in China: A Comparison between Chinese & Foreign Banks. Department of Economics, Korea & the world economy Seoul. 16.pp.167-193.
Lotfi, A. A. (2014). The Study of Relationship between Credit Channel of Monetary Policy & Real Estate Price in Iran. International Journal of Economy, Management & Social Sciences. 3(1) .pp. 88-94.
Meltzer, A. (1995). Monetary, Credit and (Other) Transmission Processes: A Monetarist Perspective. Journal of Economic Perspectives, 9(4).pp. 49-72
Mora, N. (2013). The bank lending channel in a partially dollarized economy. Journal of Applied Economics, Universidad del CEMA. 16.pp.121-151.
Ngozi, O. F., & Okoi, I. E. (2015). Monetary Policy Transmission Mechanism in Nigeria: A Comparative Analysis. International Journal of Economics & Finance. 7(8) .pp.229-239.
Nwosa, I. P. (2012).The Monetary Transmission Mechanism in Nigeria: A Sectoral Output Analysis. International Journal of Economics & Finance.4(1) .pp.204-212.
Parvin, S., Shakeri , A., & Ahmadian, A. (2014). Balance Sheet Effects of Monetary Policy on Banking System & Macroeconomic Variables of the Iranian Economy :A DSGE Approach. Iranian Economic Research Journal.77-115.
Peersman, G. (2011). “Bank Lending Shocks and the Euro Area Business Cycle”. Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration. 11(766) .pp.1-31.
Torres, J. A. E. & Restrepo, S. S. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy on the Colombian House Prices”. Vniversitas Económica. 16(3) .pp.1-43.
Tunc, C. & Kılınç, M. (2016). “The Asymmetric Effects of Monetary Policy on Economic Activity in Turkey”. MPRA Paper. 72688.pp.1-29.
Ülke, V. & Berument, M. H. (2016). “Asymmetric Effects of Monetary Policy Shocks on Economic Performance: Empirical Evidence from Turkey”. Applied Economics Letters. 23(5) .pp.353-360.
Wu, J., Calem, P., & Covas, F. (2011). “The Impact of a Liquidity Shock on Bank Lending: The Case of the 2007 Collapse of the Private-Label RMBS Market”. Federal Reserve Board.pp. 1-33.
Zamurrad, J. P., & Rashid, A., Qurrat-Ul-Ain (2014). “Impact of Monetary Policy on Bank’ Balance Sheet in Pakistan”. International Journal of Economics & Finance. Published by Canadian Center of Science & Education. 6 (11) .pp. 187-196.
Zulkefly, A. K., Ngah W., Saini W. A., & Bakri A.K. (2010). “Bank lending channel of monetary policy: dynamic panel data evidence from Malaysia”. MPRA Paper 26157. University Library of Munich, Germany.pp. 1-22.