بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) .

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

2 گروه اقتصاد نظری و صنعتی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه،ایران

چکیده

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه‌های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می‌دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه‌ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان‌های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خانوارها از مدل‌های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله‌ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل‌های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه‌ی خانوار مرکز آمار ایران بهره‌گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یافته‌های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی‌تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه‌ی سلامت هزینه می‌نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره‌مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی محمد؛ پاک روان، انیسه؛ ناصری، علیرضا و عصاری، عباس. (1393). «ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن دو بخشی». مدیریت سلامت (مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)، دوره 17 شماره 56: 18-7.
اسماعیلی، معصومه؛ عسکری، علی؛ امینی سابق، زین العابدین؛ ساده، احسان(1398). «بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سلامت و میزان مخارج سلامت آنها (مطالعه خانوارهای شهری و روستایی ساکن استان تهران و استان‌های هم‌جوا)»، فصلنامه بیمه سلامت  ایران،  دوره ۲، شماره ۱: 30-39.
پناهی، حسین؛ فلاحی، فیروز؛ محمدزاده، پرویز؛ جنتی، علی؛ نریمانی، محمدرضا و صباغی‌زاده، لاله. (1393).« عوامل مؤثر بر پرداخت نقدی در بیمارستان‌های ایران: مطالعه موردی شهر تبریز». مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 11 شماره 2: 207-199.
حسینی­نسب، ابراهیم و ورهرامی، ویدا. (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مراقبت‌‌های درمانی خانواده‌‌ها در استان یزد». مدیریت سلامت، دوره13 شماره 40: 79-73.
ساوجی‌پور، سهیلا؛ عصاری‌آرانی، عباس؛ عاقلی‌، لطفعلی؛ حسن‌زاده، علی. (1397). «بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری». سیاستگذاری اقتصادی، دوره 10(19)، 52-25.
ضرابی، اصغر؛ شیخ بیگلو، رعنا. (1390). «سطح‌بندی شاخص‌‌های توسعه سلامت استان‌‌های ایران». مجله رفاه اجتماعی، دوره 11 شماره 42: 128-107.
عبادی فرد آذر، فربد؛ رضاپور، عزیز؛ راهبر، احمد؛ حسینی‌شکوه، سیدمرتضی و باقری فردانبه، سعید. (1392).« برآورد تابع تقاضای دارو در جمهوری اسلامی ایران». مجله طب نظامی، دوره 1 شماره 2: 168-163.
مرکز آمار ایران. پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1390.
وطن خواه نوغانی آتنا؛ قاسمی، مریم؛ جوان، جعفر.(1397)  «شناسایی مهم‌ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (موردمطالعه: شهرستان مشهد)»، فصلنامه پژوهش­های روستایی، دوره 9، شماره 1: 58-71.
Aristei, D. & Perali, F. & Pieroni, L. (2008). Cohort, age and time effects in alcohol consumption by Italian households: a double-hurdle approach. Empirical Economics,
Balarajan Y, Selvaraj S, Subramanian S. Health care and equity in India. The Lancet. 2011;377(9764):505-15.
Brown, S. & Hole, A. R. & Kilic, D. (2014). Out-of-pocket health care expenditure in Turkey: Analysis of the 2003–2008 Household Budget Surveys. Economic Modelling, 41, 211–218.
Cameron, A.C. & Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics: Methods and Applications. New York: Cambridge University Press.
Carmen, G.M. & Matilde, A. (2003). Econometric Models of Private and Public Health Expenditure in OECD countries, 1970-96. Applied Econometrics and International Development, 3(3), 49-60.
Cuckler GA, Sisko AM, Poisal JA, Keehan SP, Smith SD, Madison AJ, et al. National health expenditure projections, 2017–26: despite uncertainty, fundamentals primarily drive spending growth. Health Affairs. 2018;37(3):482-92.
Fayissa, B. & Gutema, P. (2005). Estimating a health production function for Sub-Saharan Africa. Applied Economics, 37(2), 155 -164.
Giammanco M, Gitto L. Health expenditure and FDI in Europe. Economic Analysis and Policy. 2019;62:255-67.
Grossman, M. (1972).On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. Political Economy, 80(2), 223-255.
habesh, S. & Himanshu, S. R. (2007). Determinants Of Household Health Expenditure: Case Of Urban Orissa. Utkal Economic Papers, XIII(1), 17-23. 
Haque, M.S. & Barman, S.D. (2010). Determinants of Household Healthcare Expenditure in Chittagong, Bangladesh. IUP Journal of Applied Economics, 9(2), 5-13.
Huang LL, Lazard A, Pepper J, Noar S, Ranney L, Goldstein A. Impact of the real cost campaign on adolescents’ recall, attitudes, and risk perceptions about tobacco use: a national study. International journal of environmental research and public health. 2017;14(1).
Jones, A.M. (2007). Applied Econometrics for Health Economists: A Practical Guide. Oxford: Radcliffe Medical Publishing.
Jones, A.M. (2010). Models For Health Care. HEDG Working Paper No. 10/01. Department of Economics and Related Studies, University of York.
Kapur, K. & Rogowski, J.A. & Freedman, V. A. & Wickstrom, S.L. & Adams, J.L. & Escarce, J.J. (2006). Socioeconomic status and medical care expenditures in medicare managed care. Journal of Health Care for the Poor and Underserved, 17(4), 876-98.
Langlois, E. V., Campbell, K. … & Daszak, P. (2012). Towards a better integration of global health and biodiversity in the new sustainable development goals beyond Rio+ 20. EcoHealth, 9(4), 381-385.
Lee, W. & Jiang, L. & Phillips, C.D. & Ohsfeldt, R.L. (2014), Rural-Urban Differences in Health Care Expenditures: Empirical Data from US Households. Advances in Public Health, Volume 2014, 435780
Lisboa C.M. & de Paula, J.S. & Bovi Ambrosano, G.M. & Pereira, A.C. & Meneghim M.C. & Cortellazzi, K.L. & Vazquez, F.L. & Mialhe, F.L. (2013). Socioeconomic and family influences on dental treatment needs among Brazilian underprivileged schoolchildren participating in a dental health program. BMC Oral Health, 13(1):56.
Maclean, J. C., Webber, D. A., French, M. T., & Ettner, S. L. (2015). The health consequences of adverse labor market events: Evidence from panel data. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 54(3), 478-498.
Malik, A. M. & Azam Syed, S. I. (2012). Socio-economic determinants of household out-of-pocket payments on healthcare in Pakistan. International Journal for Equity in Health, 11:51.
Mullahy, J. (2009). Econometric Modeling of Health Care Costs and Expenditures: A Survey of Analytical Issues and Related Policy Considerations. Medical Care, 47(7), 104-108.
Jacobson, L. (2000). The family as producer of health — an extended Grossman model. Journal of Health Economics, 19(5), 611-637.
Okunade, A. A. & Suraratdecha, C. & Benson, D. A. (2010). Determinants of Thailand household healthcare expenditure: the relevance of permanent resources and other correlates. Journal of Health Economics, 19(3), 365-376.
O’Donnell, O. & van Doorslaer, E. & Wagstaff, A. & Lindelow, M. (2008). Analyzing Health Equity Using Household Survey DataA Guide to Techniques and Their Implementation, Washington D.C.: World Bank.
Parker, W. S. & Wong, R. (1997). Household income and health care expenditures in Mexico. Health Policy, 40(3), 237-255.
Phua KH. Governance Issues in Health Financing. Reference Module in Biomedical Sciences. 2018;2018:330-41.
Sanwald, A. & Theurl, E. (2015). Out-of-pocket payments in the Austrian healthcare system – a distributional analysis. International Journal for Equity in Health, 14:94.
Waite, L.J. & Lehrer, E.L. (2003). The benefits from marriage and religion in the United States: A comparative analysis. Population and development review, 29(2), 255-275.
Zimmermann, A.C. & Easterlin, R.A. (2006). Happily ever after? Cohabitation, marriage, divorce, and happiness in Germany. Population and Development Review, 32(3), 511–528.