فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تیر 1393 
رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی