دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تیر 1393 
رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی