اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی: با رویکرد مقایسه بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

نویسندگان

چکیده

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه‌ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم‌ اقتصادی کشورها اثر ‌گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال‌توسعه که زیرساخت‌های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه‌یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه منتخب می‌پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده‌های نرخ رشد سرمایه‌گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی‌کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطة مثبت و معنی‌دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه‌یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.; ;

کلیدواژه‌ها