تأثیر نرخ سود بانکی بر چگونگی شکل‌گیری و تحول پورتفوی بهینه دارایی‌ها در ایران کاربرد مدل میانگین ـ واریانس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی‌های خانوارها شامل سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به‌کارگیری مدل میانگین ـ واریانس، با استفاده از نرم‌افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی‌ها استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد: افراد کم‌ریسک 68 درصد دارایی خود را به‌صورت اوراق مشارکت و بقیه را به‌صورت سهام و دارایی‌های دیگر نگهداری می‌کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می‌دهند و بقیه دارایی‌ها سهمی را به خود اختصاص نمی‌دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی‌ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد زمانی‌که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم‌ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی‌دهند؛ و زمانی‌که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم‌ریسک، سپرده‌های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می‌دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.

کلیدواژه‌ها