فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تیر 1396 
آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

صفحه 51-77

مرتضی محمودی میمند؛ مهدی یزدانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سید عباس نجفی زاده


تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران

صفحه 161-194

محمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی؛ سیدمحمد مهدی‌زاده؛ رامین شمسایی نیا