تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

چکیده

کارکرد رسانه‌ها در فرایند سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها، موجب شکل‌گیری زمینه مطالعاتی ارتباطاتِ پشتیبان توسعه و در دوران متأخر منجر به همگرایی سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری رسانه‌ای شده است. مقاله پیش رو درصدد تحلیل نحوه بَرساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران است. در روش تلفیقی پژوهش ابتدا نحوه برساخت هر یک از رسانه‌ها به‌طور مجزا و متناسب با کارویژه‌های عمومی و تخصصی تحلیل و بررسی شده و سپس در 13 محور اساسی توسعه اقتصاد ملی با یکدیگر مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته‌اند. در پایان کوشش شده است متناسب با نسبت هر رسانه با گفتمان مسلط و روابط قدرت، تحلیلی از چگونگی نحوه برساخت آن رسانه ارائه شود. نتایج پژوهش بیانگر غلبه خوانش سیاسی از اقتصاد مقاومتی و طراحی نحوه برساخت رسانه‌ای این سیاست‌ها در خارج از عرصه اقتصاد بوده است. دال‌های مرکزی برساخت شده توسط روزنامه‌های «شرق»، «کیهان» و «ایران» پیرامون سیاست‌های توسعه اقتصاد ملی به ترتیب «تلازم با توسعه سیاسی- اجتماعی»، «تقویت امنیت ملی» و «توانمندسازی بخش خصوصی» بوده است.

کلیدواژه‌ها