آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

چکیده

در مقاله حاضر «اثرات آزادسازی تجاری بر ساختار بودجه دولت در اقتصاد ایران» با تأکید بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت در اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری بررسی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران در دوره زمانی «1395-1357» انتخاب سیاست کاهش تعرفه‌ها برای دستیابی به اهداف آزادسازی تجاری و سناریوهای کاهش درآمدهای تعرفه‌ای دولت مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان داده است که در یک سیستم معادلات هم‌زمان با توجه به سهم اندک درآمدهای تعرفه‌ای در کل بودجه اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای تعرفه‌ای تأثیری بر ساختار بودجه‌ای اقتصاد ایران ندارد و آزادسازی تجاری با سیاست کاهش تعرفه‌ها، نمی‌تواند درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها