دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تیر 1392 
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران

بهنام عبدی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ علی‌محمد احمدی؛ علیرضا حسن‌زاده