تأثیر فناوری‌های فضایی بر اقتصاد جهانی و تحولات استراتژیک

نویسنده

چکیده

یکی از عوامل مهم تولید رقابت، دستیابی به توسعه اقتصادی است که با بهره‌گیری از منابع و به‌وسیله فناوری فراهم می‌شود. در رقابت‌های ژئوپولیتیک ارزش‌های قدرت‌آفرین، زیربنای توانمندی اقتصادی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. دستیابی به مزیت‌های ژئواکونومیک از طریق فناوری (به‌ویژه فناوری فضایی) میسر است. دسترسی به مزیت‌های ژئواکونومیک، دولت‌ها را قادر می‌سازد که برای خود حوزه نفوذ تعریف کنند. آثار اقتصادی فناوری فضایی در تثبیت و توسعه قدرت ملی، مسئله این تحقیق است.; به منظور بررسی نظریه فوق، فرضیه این تحقیق با عنوان «اعضای جامعه بین‌المللی به‌صورت عقلایی و با رویکرد هزینه ـ فایده (رویکرد اقتصادی) به مناطق و مکان‌ها توجه دارند و فناوری فضایی، تسهیل‌کننده این امر است»، تدوین شده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل، فرضیه در قالب سه سؤال به جامعه خبرگی به تعداد ٧٠ نفر و به‌صورت تمام‌شمار ارجاع شد که نتایج به‌دست‌آمده، سؤالات را تأیید کرد و از ترکیب آنها و مطالب برآمده از ادبیات تحقیق، فرضیه تحقیق نیز پذیرفته شد.; نوع این تحقیق بنیادی و روش آن توصیفی است. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که فناوری فضایی با عوامل برشمرده آن، به‌عنوان پیشران تحولات راهبردی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، موجب دستیابی به قدرت در فضا‌های جغرافیایی (ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک)، شده است. آثار مثبت این پیشران را می‌توان در توسعه رفاه، تسهیل زندگی برای بشر، تسهیل مدیریت امور جوامع بشری و چاره‌جویی برای مخاطرات، ملاحظه نمود.;

کلیدواژه‌ها