دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، دی 1392 
تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران

جواد خلیل‌زاده؛ حبیب آقاجانی؛ محمدرضا حلاج یوسفی؛ کیومرث شهبازی