تجزیه‌وتحلیل عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم به کمک رویکرد هم‌انباشتگی پنهان: (مطالعه موردی ایران

نویسندگان

چکیده

وجود دیدگاه‌های متفاوت در زمینه ارتباط میان بازدهی سهام و نرخ تورم که نشئت‌گرفته از اختلاف آراء میان اقتصاددانان مالی در این مورد می‌باشد، شواهدی از وجود عدم تقارن میان متغیرهای مذکور را نشان می‌دهد. بر پایه این دستاوردها، مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان نرخ تورم و شاخص بازدهی بورس در اوراق بهادار تهران به کمک مدل CECM و مبتنی‌بر داده‌های سری‌زمانی ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1383 لغایت شهریور 1390 پرداخته است. نکته قابل توجه آنکه مدل به‌کارگرفته‌شده در این تحقیق، علاوه‌بر تجزیه‌وتحلیل غیرخطی روابط بلندمدت میان متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی‌بر مدل‌سازی عدم تقارن موجود میان متغیرهای مختلف به‌ویژه متغیرهای مالی (مبتنی‌بر داده‌های تجزیه‌شده)، برخوردار می‌باشد. در همین راستا نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نیز مؤید وجود ارتباط نامتقارن میان متغیرهای مذکور بوده به‌طوری‌که، تنها اجزای (تکانه‌های) منفی شاخص بورس و تورم با یکدیگر رابطه بلندمدت داشته و اجزاء مثبت آنها با یکدیگر ارتباط معناداری نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها