دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، فروردین 1397 
بررسی پایداری مخارج سلامت در ایران: شواهد جدیدی براساس رویکرد ARDL

صفحه 35-60

سیداحسان حسینی دوست؛ عزت الله عباسیان؛ دلشاد رحمان مرانه


عبور نامتقارن اثر سیاست پولی بر بازار مسکن

صفحه 61-93

فرزاد ساقی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ اکبر میرزاپور باباجان؛ بیت الله اکبری مقدم


طراحی الگوی پویای اقتصادی حوزه آبی کرمانشاه

صفحه 121-150

شیما شجاع؛ حسین رضائی؛ محمدرضا آرمان مهر