بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها در ایران

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به‌دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه‌ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه‌ها با استفاده از منابع خارجی می‌باشد. به‌همین منظور، نمونه‌ای شامل 30 شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیة بنگاه‌ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل‌ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت‌های مالی سالیانه طی سال‌های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد شده است.; نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه‌مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه‌ها به نرخ‌های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه‌های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه‌ها بوده است. به‌همین دلیل نتایج تحقیق نشان‌دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت‌ها می‌باشند. افزایش بدهی‌های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی‌های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه‌ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می‌باشد. میزان سرمایه‌گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه‌ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه‌ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.;

کلیدواژه‌ها