فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
تعداد مقالات: 233

101. رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی


102. بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393

سعید عیسی‌زاده؛ محبوبه طبرسی


103. تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

امیر خادم علیزاده؛ حمید آماده؛ محبوبه بقالیان


107. الگوی مطلوب نرخ ارز، بخش تجارت خارجی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 16، بهار 1395

آمنه‌ السادات کوچکی؛ وحید شقاقی شهری


110. پیش‌بینی مصرف انرژی در ایران :کاربرد مدل GM-ARMA براساس فیلتر هادریک-پرسکات

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395

ابوالفضل جنتی مشکاتی؛ عبدالرضا جهانگیری بلطاقی؛ علیرضا قباشی


113. رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه‌های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک‌های SWOT- TOPSIS

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397

حمید رحیمیان؛ شادی روحانی؛ صمد برزویان؛ عباس عباس پور؛ غلامرضا گرایی‌نژاد


114. پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسلامی: ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

امیراحمد ذوالفقاری؛ رمضانعلی مروی؛ عباس شاکری


115. تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1398

احمد صلاح منش؛ رضا علائی؛ سیدعزیز آرمن


119. تحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 51-81

رحیم دلالی اصفهانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ سیدعقیل حسینی


121. طراحی الگوی پویای اقتصادی حوزه آبی کرمانشاه

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 121-150

شیما شجاع؛ حسین رضائی؛ محمدرضا آرمان مهر


123. بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 135-166

حسین صمصامی؛ محمد اخباری


124. بررسی نسبت توسعه آموزش عالی و اشتغال در ایران (1368- 1396)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 135-160

محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی