فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1393

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی


تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

امیر خادم علیزاده؛ حمید آماده؛ محبوبه بقالیان


الگوی مطلوب نرخ ارز، بخش تجارت خارجی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395

آمنه‌ السادات کوچکی؛ وحید شقاقی شهری


پیش‌بینی مصرف انرژی در ایران :کاربرد مدل GM-ARMA براساس فیلتر هادریک-پرسکات

دوره 5، شماره 19، دی 1395

ابوالفضل جنتی مشکاتی؛ عبدالرضا جهانگیری بلطاقی؛ علیرضا قباشی


رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه‌های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک‌های SWOT- TOPSIS

دوره 7، شماره 26، مهر 1397

حمید رحیمیان؛ شادی روحانی؛ صمد برزویان؛ عباس عباس پور؛ غلامرضا گرایی‌نژاد


تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 28، فروردین 1398

احمد صلاح منش؛ رضا علائی؛ سیدعزیز آرمن


معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی بیکاری در ایران با استفاده از منطق فازی

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400

نسیم قباشی؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراءنژاد


تحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه

دوره 7، شماره 26، مهر 1397، صفحه 51-81

رحیم دلالی اصفهانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ سیدعقیل حسینی


طراحی الگوی پویای اقتصادی حوزه آبی کرمانشاه

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 121-150

شیما شجاع؛ حسین رضائی؛ محمدرضا آرمان مهر