فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران :ارائه مدل کمی از ابزارها و متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی اقتصادی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

صادق بختیاری؛ علی مروی؛ سعید دائی کریم زاده


واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

غلامرضا تاج بخش؛ محمد حسین کریم؛ حسین امیری


بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نواسانات نرخ ارز (رویکرد ARDL )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

فریبرز فراغت؛ فریدون اوحدی؛ محمود خدام؛ حمید احمدزاده؛ محسن صیقلی


ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران با رویکرد شاخص‌های چند بعدی(فقر چند بعدی و شاخص ترکیبی عدالت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

سمیه جعفری؛ فرشاد مومنی؛ داود محمودی نیا