دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، فروردین 1402 
تاثیر ابزارهای نوین تامین مالی بر تجهیز و تخصیص منابع بانکداری اسلامی

10.22034/es.2023.388638.1661

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ آرش نگاهبانی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیز