راهبرد اقتصادی- اجتماعی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

2 استادیار ، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل‌ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می‌توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش‌ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه و روش تحلیل داده‌ها، تحلیل مضمون می‌باشد. روش نمونه‌گیری، به‌صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده‌ها و یافته‌های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش‌ها و مؤلفه‌های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می‌باشد که با تجزیه‌وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی‌شده‌اند. براساس نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها می‌توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات