کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 145-176

حمید تقی زاده؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی


سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب)

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 5-36

محسن رضایی میرقائد؛ رفیع حسنی مقدم؛ سمیرا متقی؛ امیرعلی فرهنگ؛ فرزانه صادقی