تأثیر سیاست‌های پولی بر نوسان قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی از طریق گشتاورهای تعمیم‌یافته

نویسندگان

چکیده

سیاست پولی مناسب و اجرای مؤثر آن اقتضا می‌کند که بانک مرکزی نسبت به فرایند انتقال و اثرگذاری آن به دیگر متغیرهای اقتصادی آگاهی داشته باشد. از مهم‌ترین این مسائل، تأثیر سیاست‌های پولی بر قیمت دارایی‌ها، به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی است. در همین راستا این مقاله به بررسی تأثیر سیاست پولی بر قیمت دارایی‌های طلا، ارز، مسکن و سهام در اقتصاد ایران پرداخته است.; به‌دلیل مشکلاتی از قبیل هم‌زمانی اجرای سیاست پولی و تغییر قیمت دارایی‌ها و متغیرهای مفقوده‌ای که بر سیاست پولی و قیمت دارایی‌ها اثرگذارند، برآورد واکنش قیمت دارایی‌ها به سیاست پولی با مشکلات فراوانی روبه‌رو می شود. به‌گونه‌ای که این دو مسئله، شناسایی و تشخیص این واکنش را از طریق روش‌های مرسوم مشکل می‌سازد. به همین دلیل این تحقیق از تکنیک تشخیص از طریق واریانس ناهمسانی شوک‌های سیاست پولی که توسط ریگبون و ساک (2004) معرفی شد، استفاده می‌کند. برآوردها برای آمارهای ماهانه در دوره زمانی 1391-1378 حاکی از تأثیر مثبت سیاست پولی انبساطی بر مسکن، سهام و طلا و تأثیر منفی بر نرخ ارز است.;

کلیدواژه‌ها