سیاست‌گذاری پولی و رشد بخش صنعت (بررسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام حسین

2 استادیار اقتصاد دانشگاه دامغان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه پیام نور اقتصاد

5 کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش‌های تحلیلی و مدل سازی، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت با زیربخش های صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370- 1398 بپردازد. بر این اساس ابتدا با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نسبت به شناسایی وضع موجود اقدام گردیده و سپس با بررسی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ارزش افزوده زیربخش صنعت ، ارزش افزوده زیربخش معدن ، ارزش افزوده زیر بخش ساختمان ، ارزش افزوده زیربخش آب، برق و گاز، ارزش افزوده کل بخش صنعت ، سرمایه گذاری (اعم از خصوصی و دولتی)، نقدینگی و تورم می‌باشند که آمار آن‌ها از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی دوره مورد مطالعه، جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری یکی از ملزومات اصلی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و زیر بخش‌های آن محسوب می‌شود به طوری‌که کشش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نسبت به یک واحد تغییر در میزان موجودی سرمایه این بخش برابر 0.238 است، همچنین تغییرات یک واحدی در عامل نقدینگی، سبب تغییرات در میزان ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به اندازه 0.405 واحد میشود. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که سیاست‌های پولی از طریق ساز و کار افزایش قیمت کالاها، موجبات افزایش درامد بخش صنعت را فراهم نموده و به‌دنبال آن میزان تولید بخش صنعت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


اشرف‌زاده، حمیدرضا. رحمانی، میترا. 1394. تأثیر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بر تولید، صادرات و اشتغال صنایع. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. 4 (15)، ص‌ص 148-133.
امینی، علیرضا. 1383. اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل بر بخش صنعت و معدن. پیک نور. شماره 8، ص‌ص  47-69.
برادران، علیرضا. زمردیان، غلامرضا. 1396. بررسی اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران. فصلنامه دانش سرمایه‏گذاری. 24 (6)، ص‌ص 138-117.
پروین، سهیلا. شاکری، عباس. احمدیان، اعظم. 1393. ارزیابی اثرات ترازنامه‏ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی). فصلنامه پژوهش‏های اقتصاد ایران. 19 (58)، ص‌ص 115-77.
حسینی دولت‏آبادی، سیدمهدی. ندری، کامران. 1391. آثار بخشی سیاست‏ پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران. 9 (17)، ‌ص 9.
خداپرست شیرازی، جلیل. 1393. اندازه‏گیری اثرهای شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خود توضیح‏ برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‏های اقتصادی سابق). 1 (11)، ص‌ص 101-75.
ختایی، محمود. سیفی‏پور، رویا. 1385. ابزارها و قواعد شناخته شده سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران مطالعه موردی: برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی. مجله تحقیقات اقتصادی. 73 (63)، ص‌ص 223-268.
رحمانی، تیمور. 1379. اقتصادکلان: جلد دوم، انتشارات برادران (تهران).
شاکری بستان‏آباد، رضا. جلیلی، زهرا. صالحی کمرودی، محسن. 1398. تأثیر منطقه‏ای سیاست پولی بر اشتغال استان‏های صنعتی ایران: رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده ساختاری(SFVAR). فصلنامه پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی. 35 (9)، ص‌ص 102-79.
شهبازی، کیومرث. کریم‏زاده، الهام. 1393. تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاست‌های کلی بخش صنعت. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان. 2 (8)، ص‌ص 110-93.
صمصامی، حسین. امیرجان، رضا. 1390. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن. فصلنامه پژوهش‏ها و سیاست‌های اقتصادی. 59 (19)، ص‌ص 150-129.
عبدالهی آرانی، مصعب. قاسمی، محمدرضا. صفاکیش، محمد. 1396. بررسی تأثیر تکانه‏های سیاست‌های پولی و مالی بر بخش صنعت ایران: دوره 1395-1383رهیافت (SVAR). فصلنامه برنامه‏ریزی و بودجه. 2 (22)، ص‌ص 109-140
مزینی، امیرحسن. قربانی، سعید. 1393. نقشه راه مدیریت بهینه سیاست پولی ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. 2 (5)، ص‌ص 41-60.
یدالله‏زاده طبری، ناصرعلی. برادران شرکاء، حمیدرضا. 1390. اثر هدفگذاری تورم بر عملکرد اقتصاد کلان: تورم و رشد تولید. مجله تحقیقات اقتصادی. 46 (2)، ص‌ص 243-272.
John B,Taylor 2000. “Reassessing Discretionary fiscal policy”, Journal of Economic perspectives. 30 (14). pp. 21-36.
Kutu, Adebayo Augustine 2016. “Monetary policy shocks and industrial sector performance in south Africa” , Journal of Economics and Behavioral Studies, 18(3). Pp. 26-40.
Kutu, Adebayo Agustine. Simiso, Msmol 2017. “Effectiveness of monetary policy and the growth of industrial sector in china”, Journal of economics and Behavioral studies , 9 (3): Vol 9. pp. 46-59.
Schwartz, Anna j 2016. "Banking School, Currency School, Free Banking School," The New Palgrave Dictionary of Economics, Vol.1. p. 184.
Chijindu Ezeaku 2018. “Transmission and industrial sector Growth:Empnical Evidence from Nigeria”, Monetory policy ,April- june 2018. pp. 1-12.
Gali, Jordi 2008. “Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle”, New Jersery. Princeton University Press.
Ghosh 2009. “Industry effect of Monetary policy: evidence from india” , MPRA paper , No.17307, posted 16 sep 2009.
Mishiklin, F.s. .1995.” Symposiium on the monetary transmission mechanism”, The journal of economic perspectives, 9. pp. 3-10.
Olufemi, musbaudeen Abiodun. 2017“industrial out put and Economic Growth interaction in Nigeria”, Monetory policy cyclicality , sep,10,2017.
Pesaran, Hashem, Shin Yangcheol, Smith Richard J 2001. “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”. Journal of applied econometrics. 16(3). pp. 289-326.
Otero, Quintero 2017.” Industrial structure and transmission of monetary policy in latin American cantries” , 76 (302). pp. 103-129.
Rotemberg, J. Woodford, Michael 1997. “An Optimization- based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy”, NBER Macroeconomics Annual, 12. pp. 297-346.
Szirmai A. Verspagen B 2015. “Manufacturing and Economic Geowth in Developing countries. 1950-2005”, Structural change and Economic Dynamics, 34(1). pp. 46-59.
Yamak R., Kucukale Y 1998. “Anticipated versus unanticipated money in turkey. Review, 9(1). pp. 27-41.