فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
نویسنده = حسین امیری
واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

غلامرضا تاج بخش؛ محمد حسین کریم؛ حسین امیری


ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ وهاب قلیچ؛ فریبا نوروزی عموقین؛ علی طوسی