نقش راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل داشتن ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در زمینه ایجاد اشتغال با هزینه سرمایه‌گذاری کم و راندمان بالا، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران کشورهای مختلف قرار داشته‌اند. با توجه به وجود بیکاری شدید و ضرورت اشتغال‌زایی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سال‌های اخیر خط‌مشی‌گذاران در ایران، پژوهش حاضر به نقش مؤثر راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در تسهیل فرایند راه‌اندازی بنگاه‌ها و بهبود فضای کسب و کار کشورها می‌پردازد.
در این مقاله، تأثیر خط‌مشی‌های توسعه کسب و کارها بر توسعه عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط از دو بُعد توسعه راهبردی و توسعه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند که هر دو بُعد از ضرایب بسیار بالایی برخوردار بودند و اثرگذاری و ارتباط معنی دار آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مشاهده شد در بُعد توسعه راهبردی، متغیر «ارتقای سطح رضایت‌مندی ذی‌نفعان» و متغیر «ارتقای بهره‌وری کار و سرمایه» به ترتیب بالاترین و پایین‏ترین ضریب را کسب نمودند. در میان متغیرهای مربوط به توسعه عملیاتی هم متغیر «افزایش فروش محصولات و خدمات» بیشترین و متغیر «مدیریت ریسک و تقویت کنترل‌های داخلی» کمترین عدد را به خود اختصاص دادند که هر دو متغیر، بار عاملی مناسبی بر مکنون مربوط به خود را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها